2016. október 14., péntek

9-12. szakközépiskolai informatika tanmenet tervezet

Pedagógiai célok és feladatok;

Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az internet-használatot is – a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés amennyiben logikusan gondolkodni, problémákat megoldani, alkotni tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet kíván kialakítani, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával, felkészít a munkára, a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását segíti. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, kialakulóban van az információs társadalom, amelyben élni és dolgozni kell. Cél, hogy a tanuló érezze: képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának igénye.
Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, e-mail, levelezési listák, FTP). Történelmi jelentősége az íráshoz mérhető.

A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései

- Korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják.
- Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú.
- Önálló munkára nevelés, differenciált tanulás: a számítógép mint interaktív eszköz lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára.
- Együttműködésre nevelés, csoportmunka: nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát.
- Alkotó munkára nevelés: akár táblázatot készítünk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, a végeredmény egy új produktum lesz.
- Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban otthon kell éreznie magát a tanulónak.
- Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás).
- Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait.
- Az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására.

A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései

- Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére.
- A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával.
- A forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása.
- A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és -feldolgozásba.
- A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása. A különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában.
Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában.
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes előállítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani.
Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens eszközökről (szoftver és hardver) és növekvő jelentőségükről.
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.
Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség videojáték-függőség problémái).
Tájékozódjon arról, milyen szerepük van az informatikai eszközöknek az iskola szakmai irányultságának megfelelő szakmákban.
Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.
Tanulmányaihoz érdeklődése szerint tudja szelektálni a különböző információs forrásokat.
Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást kínáló könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, a könyvtári katalógusok, bibliográfiai adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.
Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni a szelektív adatgyűjtés teljes műveletsorát, tudjon forrásjegyzéket készíteni.
Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.
Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.
Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját, szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja azokat használni.

 Informatika tanmenet a 9. évfolyamos szakközépiskolai osztályok számára (2007/2008-TÓL)

Az iskolai számítógép-hálózat használat  

    Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai azonosító használata. Bemeneti mérés lebonyolítása.
Az informatika alapjai
Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű számítógépek. Karakterek kódolása, szoftverek csoportosítása
Az operációs rendszer használata
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője. vírusokról, védekezés
Kommunikáció hálózaton
Saját e-mail cím. Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Levelezési listák és hírcsoportok. Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel. A böngészőprogramok használata.
Az SDT használata         Az SDT fogalma. Az SDT felépítése, felület kezelése, keresés, SDT-s feladatok megoldása.
Dokumentumkészítés számítógéppel
A szövegszerkesztési ismeretek ismétlése (oldalbeállítás, szövegbevitel, karakter, bekezdési formázások). Felsorolások, számozások. Tabulátor, táblázat. Objektumok, képek beillesztése, formázása. Fejléc, lábléc, lábjegyzet. Hasábok, körlevél használata. Nyomtatás.
A könyvtárhasználat
Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek. Könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok.
Egyéb tevékenységek
Bemeneti és kimeneti mérések. Dolgozatok, a tanár saját belátása szerint szétoszthatja a témakörök között, játék, aktuális feladatok megoldása.
A tanuló tudjon bejelentkezni az iskolai hálózatba ott állományokat másolni, mappákat létrehozni. Tudjon e-mailt küldeni, a bögésző programok használatával egyszerű információt keresni az interneten. Tudjon karakter és bekezdésformázást végezni, képet beilleszteni dokumentumba. Ismerje a könyvtári dokumentumok főbb típusait.
10. szakközépiskolai évfolyam(2007\2008-tól)
Évi óraszám: 55 

Az informatika alapjai

Analóg és digitális jelek. . Logikai műveletek. Hang, kép kódolása digitális jellé. Számrendszerek.
Dokumentumkészítés számítógéppel
Weblap készítése. A weblap felépítése, a html fogalma. Szöveg, kép, ugrópont bevitele. Formázási lehetőségek, táblázatok alakalmazása, képek használata weblapon. A hálózati dokumentumok szerkezete. A weblap publikálása az interneten.
A prezentáció készítése. Alapfogalmak. Beépített elrendezések. Objektumok a dián. Objektumok formázása. Animációk, áttűnések, időzítés. A prezentáció nyomtatása. Multimédia-prezentáció készítése (hang, mozgókép felvitele, akciógombok).
Táblázatkezelés     A táblázatkezelő felépítése, adatbevitel, adattípusok. Formázások: szám, betű, szegély, minta, igazítás. Képletek alkalmazása: Függvények: szum, átlag, max, min, ha, ma módusz, medián, darab, darab2, darabteli). Diagramok készítése, formázása. Nyomtatás, exportálás.
Könyvtárhasználat
Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb. ). Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia.
Egyéb tevékenységek
Kimeneti mérés. Dolgozatok, a tanár saját belátása szerint szétoszthatja a témakörök között, játék, aktuális feladatok megoldása.
Javasolt tartalom: a videó szerkesztés alapjai: digitalizálás, vágás, effektek, szöveg, hang elhelyezése.
 A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Legyen képes információt megjeleníteni az interneten. Tudjon egyszerű adatokat táblázatban feldogozni, műveleteket végezni és megjeleníteni. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban.
11. szakközépiskolai évfolyam
éves óraszám: 37 óra
 adatbázis-kezelés: 25ó, komplex feladatok 8ó, egyéb 4ó
1.       adatbázis fogalma, internetes adatbázisok     
2.       adat, információ, relációs adatbázis, elemi adat, objektum, rekord, mező, tábla       
3.       adatbázis létrehozása (papíron), mezőtulajdonságok         
4-5.    ab létrehozása accessben hf: feltölteni az órán létrehozott ab szerkezeteket rekordokkal
6.       rekordműveletek, rendezés, szűrés, táblaszerkezet módosítás     
7.       tábla importálása, űrlapok készítése varázslóval     hf: adatok keresése, és importálása táblákba
8.       dolgozat       
9.       kapcsolatok táblák között          
10-11.         választó lekérdezés (feltételek formái, qbe rács)     hf: feltételek beírása a rácsba, akár papíron is
12-13.         összesítő lekérdezés        hf: feltételek beírása a rácsba, akár papíron is
14.     dolgozat       
15-18.         táblakészítő, kereszttáblás, frissítő. törlő, számított mezős lekérdezések       hf: feltételek beírása a rácsba, akár papíron is
19.     dolgozat       
20-21.         jelentések készítése varázslóval, jelentések módosítása, exportálás       
22.     űrlapok és jelentések tervező nézete, módosítása    
23-24.         gyakorlás komplex ab feladatokon       
25.     dolgozat       
26-34.         komplex, adatbázis felhasználását is igénylő feladatok megoldása       hf: személyre szabott feladat kiadása órán, az óra konzultációs jelleggel működne
35-37 egyéb: elmaradó órák, a tanár céljai szerint felhasználhatja        
a házi feladatokra is adható jegy félévenként 1-1, illetve a komplex feladatok (2db) megoldása is osztályoható.
A továbbhaladás feltételei:
A tanuló tudjon egyszerű egytáblás ab-t létrehozni, feltölteni, varázslóval űrlapot létrehozni, egyszerű választó lekérdezést végrehajtani, meglévő adatbázisban adatokat rendezni.
12.évfolyam (13BVL) érettségizők 32 hét heti 1+1 óra
1.       A követelmények ismertetése, azonosítók kiosztása
2-11   Szövegszerkesztés (volt érettségi példák megoldása, értelmezése)
12-21 Táblázatkezelés (volt érettségi példák megoldása, értelmezése)
22-31 Adatbáziskezelés (volt érettségi példák megoldása, értelmezése)
32-41 Prezentáció-weblap-képszerkesztés (volt érettségi példák megoldása, értelmezése)
42-51 Teljes feladatsorok megoldása
folyamatosan a 2. félévben 9 óra        
Elméleti témakörök megbeszélése, számonkérés


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése