2016. november 23., szerda

Herman Ottó Általános iskola Oros Könyvtárhasználati órák 2016

1. óra
Az iskolai könyvtár

     1. Iskolai könyvtár: a tanulmányi munkához szükséges dokumentumokat gyűjti, rendszerezi, feltárja és az olvasók számára szolgáltatja
    2. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
a)      kölcsönzés – határideje 3 hét
Hosszabbítás – a kikölcsönzött könyv további kölcsönzése
Előjegyzés – ha a keresett könyvet már kikölcsönözték, a visszaérkezés után félreteszik annak, aki kereste
b)      helyben használat (az olvasóteremben a nem kölcsönözhető műveket lehet olvasni)
c)      tájékoztatás (a könyvtárosok segítsége)
d)      másolatkészítés (kártyát kell hozzá vásárolni)
e)      számítógéphasználat
f)        rendezvények (pl.: könyvtári órák, vetélkedők stb.)


3. Dokumentumok, dokumentumtípusok
a)      információ: új ismeret
b)      dokumentum: rögzített információt tartalmazó tárgy
c)      dokumentum adatai: szerző: cím   kiadás helye: kiadó neve, kiadás éve.
Pl.: Fekete István: Tüskevár   Budapest: Móra, 1999.
d)      dokumentumtípusok
 nyomtatott :
·         könyv
·         folyóirat
nem nyomtatott
·         Vizuális : dia
·         Audio: hangkazetta, hanglemez, audio CD
·         Audiovizuális : videokazetta
·         Elektronikus : CD-ROM
2. óra
A könyvtár állománya
Az iskolai könyvtár állománya:
I. Kölcsönözhető állomány
1. Szépirodalmi művek
·         Mese
·         Monda
·         Ifjúsági regények
·         Kötelező és ajánlott olvasmányok
·         Versek
2. Ismeretközlő művek
II. Helyben használható állomány
1.Kézikönyvtár
2.Nem nyomtatott dokumentumok
3.Folyóirattár
4.Különgyűjtemények
·         Iskolatörténet
·         Tankönyvtár
·         Múzeális gyűjtemény

A szépirodalmi művek rendje a könyvtárban:
a)      A szépirodalmi művek szerzői betűrendben (a szerző vezetékneve alapján)sorakoznak a polcon.
- Figyelni kell az idegen szerzők nevénél – általában a 2.névelem a vezetéknév!
         - Kivétel a gyűjteményes mű (több szerző műve található bennük), amely a címe alapján kerül a betűrendbe.

b) Könyvtári abc # a magyar abc-vel:
- Hosszú magánhangzók nincsenek benne pl.: a=á, i=í, o=ó
- Az összetett mássalhangzóval kezdődő nevek a mássalhangzó első betűjéhez kerülnek pl. : cs = c, ty = t
- A betűrendbe sorolásnál a névelőket (a, az, egy) nem vesszük figyelembe!

 3. óra
Az ismeretközlő művek rendje a könyvtárban
Az ismeretközlő művek csoportosításának alapja a dokumentumok tartalma. (Csoportosítás = osztályozás)
ETO = Egyetemes Tizedes Osztályozás:
0        ÁLTALÁNOS MŰVEK (pl.: lexikonok, enciklopédiák)
1        FILOZÓFIA, LÉLEKTAN
2        VALLÁS, MITOLÓGIA
3        TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
390 néprajz
5         TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
510 matematika
520 csillagászat
530 fizika
540 kémia
570 biológia
580 növénytan
590 állattan
6        ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
610 orvostudomány
620 technika
681 számítástechnika
7        MŰVÉSZET, JÁTÉK, SPORT
750 festészet
780 zene
8        NYELV ÉS IRODALOM
802 angol nyelv
803 német nyelv
804 francia nyelv
809 magyar nyelv
894 magyar irodalom
9        FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
910 földrajz
930 történelem

4. óra
A könyvek raktári jelzete
A raktári jelzet megadja a könyv pontos helyét a könyvtárban.

1. Szépirodalmi művek raktári jelzete

 J 68 betűrendi jel (Cutter – szám) : a szerző nevének első betűje és egy, a táblázatból hozzárendelt szám

Pl: Móra Ferenc  M 86
 Astrid Lindgren L 68


2. Az ismeretközlő művek raktári jelzete

520       szakrendi jel: a könyv témájára utal
H 48     betűrendi jel: a szerző nevének első betűje és egy hozzárendelt szám

Pl.:        390    néprajz
K 72    Kósa László

5-6. óra
A könyv tartalmi elemei
A segédkönyvek alapvető típusai
I. A könyv tartalmi elemei
-        fülszöveg
-        előszó
-        utószó
-        bevezetés
-        tartalomjegyzék
-        fejezet
-        illusztráció
-        tábla
-        irodalomjegyzék
-        mutató: tárgymutató, névmutató, időrendi mutató

II. A segédkönyvek jellemzői:
-        általában nem kölcsönözhetőek (piros színcsík)
-        terjedelmesek
-        szakrendben találhatóak a polcon

1. Lexikon : betűrendes ismerettár
a)      szerkezete: szócikkek betűrendben
b)      segédeszközei: előszó, használati útmutató, rövidítésjegyzék, élőfej, hasáb
c)      típusai:
- méret alapján: kislexikon (1-2 köt.), 2-3 kötetes, nagylexikon
- tartalma szerint: általános lexikon, szaklexikon

2. Szótár : valamely nyelv szavainak jelentését betűrendben közlő mű
a)      szerkezete: szócikkek betűrendben
b)      segédeszközei: előszó, használati útmutató, rövidítésjegyzék, élőfej, hasáb
c)      típusai:
- méret alapján: kisszótár, zsebszótár, kéziszótár, nagyszótár
- tartalma szerint: általános szótár, szakszótár
           - nyelv szerint:
   egynyelvű: értelmező szótár, szinonímaszótár, helyesírási szótár
   többnyelvű

3. Enciklopédia: az ismereteket tartalmuk szerint csoportosító mű
a) szerkezete: a témák logikai rendje
  b)      segédeszközei: előszó, tartalomjegyzék, mutatók: névmutató, tárgymutató
  c)      típusai:
- méret alapján: 1 kötetes, több kötetes
- tartalma szerint: általános enciklopédia, szakenciklopédia

Melyiket mikor érdemes használni?

Ha szavak, fogalmak jelentése, rövid információ à lexikon, szótár

Egy témáról bővebb információ à nagylexikon, szaklexikon, enciklopédia
Katalógus: egy könyvtár állományát képző dokumentumok könyvészeti leírásainak gyűjteménye. (Tájékoztat arról, milyen dokumentumok találhatóak meg a könyvtár állományában.)
Katalógusrekord: a könyvtári dokumentum azonosító adatait (könyvészeti adatok, szakjelzet, tárgyszavak stb.) tartalmazó leírás az online katalógusban.
Az iskolai könyvtár katalógusa elérhető az iskolai hálózaton belül (Szirén könyvtári program) és a könyvtári blogról (szgyakonyvtar.blog.hu   online katalógus gomb a jobb oldalon)
Keresési szempontok: szerző, cím, sorozat(cím), megjelenési hely, kiadás éve, kiadó neve, tárgyszó-ETO
2)    Téma szerinti keresés
                A témát kifejezhetjük ETO jelzettel vagy tárgyszóval.
                Az online katalógusban téma szerinti keresésnél keresési szempontnak a tárgyszó-ETO szempontot kell beállítani.
a)      Tárgyszó: a dokumentum tartalmát kifejező szó vagy szókapcsolat.
mi lehet tárgyszó:
§     Élőlények, dolgok nevei         macska, emlősök
§     Tudományos és szakkifejezések:       irodalom, verstan, próza
§     Intézmények, szervezetek neve:        Európai Közösség
§     Események:    honfoglalás
§     Földrajzi nevek:          Ázsia, Duna, Bakony
§     Korszakok, személynevek, rövidítések:         ókor, Shakespeare
alakja:
§     Előnyös ha főnév
§     Ált. egyes számban - kivéve csoportok, gyűjtőfogalmak nevei
§     Előnyös ha egy tagból áll
§     Szinonímák esetén utalókat használunk, melyik az elfogadott alak            pl.: eb lásd kutya
§     Hononímák esetén kiegészítjük értelmezõ szóval    pl.: rák(betegség)

A könyvtárhasználat oktatásának céljai
és feladatai az általános iskolában

Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljainak megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy (számítástechnika és könyvtárhasználat) és az iskolai élet egészét átható informatikai (könyvtárhasználatra) nevelés biztosíthatja.
A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére.
Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.
Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, ezért cél, hogy a tanulók az új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai szabályait is.

Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza
(1–4. évfolyam)

Általános fejlesztési követelmények

·      Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban végezhető tevékenységekről. Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit. Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés szabályait.
·      Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az életkorának megfelelő anyagokból.
·      Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket.
·      Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. Legyen képes gyermekkönyvek és -folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait megnevezni.
·      Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős tevékenységekben. Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során tudja alkalmazni az iskolai könyvtárban szerzett tapasztalatait.

Befogadó tárgy: Magyar nyelv és irodalom

Belépő tevékenységformák
Tartalom
A továbbhaladás feltételei
1. évfolyam
Évi óraszám: 4
· Látogatás az iskolai könyvtárban
· Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek
· A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása
· Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával
·      A könyvtár terei, szolgáltatásai. A könyvkölcsönzés módja
·      Olvasási szokások alakítása a könyvtárban
·      Gyermeklexikon használata


2. évfolyam
Évi óraszám: 4
· Gyermekkönyvek válogatása megadott témához, egyéni érdeklődés szerint. Kölcsönzés
· Eligazodás a könyvekben tartalomjegyzék alapján
· Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében
· Ismerkedés gyermeklapokkal
· Gyermekkönyv tartalmának megállapítása a kép és a szöveg együttes értelmezésével
· A könyvtárhasználat szabályai
· A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai
· Gyermeklexikon szerkezete, használata
· Gyermeklapok

· Felismeri a könyv főbb formai és tartalmi elemeit, meg tudja állapítani szerzőjét és címét
· Gyermekkönyv témájának megállapítása a cím és az illusztrációk segítségével
· Segítséggel keresni tud a gyermeklexikon betűrendjében


3. évfolyam
Évi óraszám: 4
· Könyvek keresése a szabad-polcon szerző és cím szerint
· Szépirodalmi és ismeret-terjesztő művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint
· Ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon és értelmező szótár segítségével. A magyar helyesírási szótár használata
·      A könyvtár terei és állományrészei
·      A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom
·      A szótárak szerkezeti jellemzői, használata
·      Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módja
·      Eligazodás a könyvtár tereiben és a gyermekkönyvek között
·      A könyv témájának megállapítása a főbb tartalmi és formai elemek segítségével
·      Az ismeretterjesztő és szépirodalom megkülönböztetése
·      Címszavak keresése a gyermeklexikon és szótár betűrendjében
4. évfolyam
Évi óraszám: 6
· Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, gyermekek részére készült verseskötetek válogatása a szabadpolcon
· Megadott szempontok alapján a könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése
· Az iskolai és gyermekkönyvtárról szerzett tapasztalatok összehason-lítása, hasonlóság, különbség rögzítése írásban rajzban
· Ismeretlen fogalmak, szavak keresése lexikonban, szótár betűrendjében
· Fogalmak, nevek, témakörök keresése enciklopédiában a mutatók és a tartalomjegyzék alapján
· Azonos fogalmak keresése az alapvető segédkönyv-típu-sokban; hasonlóságának és különbségének megállapítása
· Tények és adatok gyűjtése segédkönyvekből tantárgyi témához. A szerzett ismeretekről jegyzet, vázlat segítségével beszámoló
·      A lakóhelyi gyermekkönyvtár (terek, állományrészek, szolgáltatások)
·      Gyermekek részére készült gyermeklapok, gyermekrovat
·      Az enciklopédia jellemzői, gyermekenciklopédiák
·      A nem nyomtatott dokumentumok alaptípusai
·      Szaktárgyi feladatok megoldása a megismert dokumentumokkal

·      Könyvek tartalmi és formai elemeinek (pl. tartalomjegyzék, fülszöveg) felhasználása a tartalom megállapításához
·      Tájékozódás szótárakban , gyermeklexikonokban, segítséggel enciklopédiában
·      Gyűjtőmunka
megadott segédkönyvből
segítséggel, beszámoló a
megtalált információról

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése