2016. szeptember 2., péntek

Ügyviteli titkár oktatásának részletes terve OKJ 54 346 02


A képzés célja: Az ügyviteli titkár képzés kiindulópontja a munkavégzés tárgyi, személyi feltétele, dokumentációs háttérfeladatok végzése, pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz és -végzéshez kapcsolódó alap és munkajogi ismeretek. Az érettségire épülő képzés része az idegen nyelvi asszociatív memória és szakmai kompetencia fejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés, mely külföldi és magyar ügyfelekkel való szakmai kommunikációra teszi képessé őket. A képzés során a tanulók elsajátítják a rendezvényszervezési, konferencia, protokoll területek iratkezelési előírásait, szöveg- és adatbeviteli feladatok végzését, szövegszerkesztési és dokumentumkészítési jártasságot szereznek számítógépen és írógépen. Biztonsággal alkalmazzák a hivatali, gazdasági és kereskedelmi levelezés szabályait, kommunikációs, társalgási és protokoll ismereteket szereznek, mellyel képesek lesznek érvényesíteni egyéni és vállalati érdekeket. Marketing, pr, gazdasági, piaci, pénzügyi, számviteli alapismeretek mellett a magyar bankrendszer, továbbá a vállalkozások működésébe is betekintést nyernek, magabiztosságot kapnak az okmányirodák, cégbíróságok, közbeszerzési intézmények titkári, ügyviteli feladataiba.
A szakképesítés munkaterülete:
•        számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
•        külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
•        számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
•        vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
•        ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
•        ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
•        ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
•        irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
•        feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
•        megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
•        ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
•        leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
•        szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven               A képzés adatai
Szakmacsoport: Ügyvitel
Szint: emelt szintű szakképesítés
Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%
Tantárgyfelosztás
Szakmai és vizsgakövetelmények
Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai:
•        Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés (10067-12)
Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés (10067-12)
4. Gépírás és iratkezelés gyakorlat tantárgy 180 óra + 170 ÖGY /252 óra +60 óra ÖGY*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
4.1. A tantárgy tanításának célja
A Gépírás és iratkezelés gyakorlat gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni számítógépen és írógépen egyaránt. Legyenek képesek szövegszerkesztésre és tetszőleges forrás alapján dokumentumkészítésre. Ismerjék és alkalmazzák a különböző technikai és tárgyi feltételeket. Alkalmazzák az iratkezelési előírásokat.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
4.3. Témakörök
4.3.1. Vakírás alapjai 110 óra + 80 ÖGY/ 144 óra + 35 ÖGY
A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai (ÖGY).
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai.
A biztonságos munkavégzés körülményei.
Test-, kar-, kéz- és ujjtartás (ÖGY).
A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai.
Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása.
A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos mozdulatelemzéssel, másolással.
Másolás kéziratról (ÖGY).
Idegen nyelvű dokumentum másolása.
Elektronikus írás szabályai.
Hallás utáni írás technikája.
Iratsablon szerkesztése.
4.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok
70 óra + 90 óra ÖGY/108 óra + 25 óra ÖGY
Dokumentumok típusai, fajtái.
A dokumetumszerkesztés követelményei.
Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai.
Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. 39
Körlevélkészítés elemei, technikája (ÖGY).
Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata (ÖGY).
Elektronikus levelezés technikája és szabályai.
A táblázatkészítés műveletei.
Táblázatok készítése, kezelése (ÖGY).
Az adatbázis készítésének műveletei.
Hivatkozások használata
5.Levelezésiismeretektantárgy 36 óra/36 óra*
* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezettképzés
5.1.A tantárgytanításának célja
ALevelezési ismeretek I.elméleti oktatásának alapvető célja,hogy atanulók megismerjék aziratokfajtáit,tartalmi-formai-nyelvikövetelményeit. Biztonsággalalkalmazzák ahivatali ésazüzleti levelezésszabályait,azonbelül kezeljék a
gazdasági és a kereskedelmi levelezés folyamatát.
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.
5.3.Témakörök
5.3.1.Üzleti levelezéssajátosságai18 óra/18 óra
Levelezési alapfogalmak.Alevél típusai,fajtái.Aziratok fajtái;készítésük tartalmi,formai ésnyelvi követelményei.Irat,okirat,ügyirat csoportosítása,jellemzői.
Sablonok használata.
Kereskedelmi levelek fajtái,formai követelményei.Levél fogadás és továbbítás fajtái.
Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai.
5.3.2.Hivatali-, üzleti-, és magánlevelezés18 óra/18 óra
Üzleti levélkészítése.Azüzleti életbenelőforduló levelek típusai (gazdasági,kereskedelmi).Az ügyirat-ésdokumentumkészítésalapelvei ésfolyamata.Egyszerűügyiratok (meghatalmazás,kötelezvény,elismervény,stb.).Irodafajták,irodatípusok,azirodakialakításának ergonómiai követelményei.Azüzleti élet gazdasági éskereskedelmi levelei.
A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai.
Szervezetek belső iratai.
Környezetvédelmi szempontok az irodában.Az adat-ésinformációkezelésfolyamataazirodai munkában:információforrás,-szerzés, -rögzítés,-feldolgozás .
6. Levelezési ismeretek gyakorlat tantárgy 144 óra + 145 óra ÖGY /198 óra + 85 óra ÖGY*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
6.1. A tantárgy tanításának célja
A Levelezési ismeretek II. tantárgy gyakorlati oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyományos és digitális formáját. Biztonsággal és önállóan tudjanak levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lezárni. Legyenek képesek szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani, alkalmazzák az üzleti és hivatali formai elvárásokat levélkészítés körben.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
6.3. Témakörök
6.3.1. Üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása 72 óra + 90 óra ÖGY /108 óra + 50 óra ÖGY
Hivatalos levelek fajtái.
Levelezés hagyományos és digitális formában.
Jelentések, beszámolók.
Szerződések, járulékos levelezés.
Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei.
Az iratkezelés és – tárolás teendői, dokumetumai.
Iratok iktatása, tárolása, őrzése (ÖGY).
Üzleti levelek formai követelményei.
Üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei.
Üzleti levél szerkesztése, készítése (ÖGY).
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei, használatuk (ÖGY).
A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai.
6.3.2. A hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása. 72 óra + 55 óra ÖGY/ 90 óra + 35 óra ÖGY
A dokumentumok típusai, fajtái.
A dokumentumszerkesztés követelményei.
Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait.
A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai (ÖGY).
A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY).
Szervezetek belső iratai.
Egyszerű ügyiratok (ÖGY).
A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY)
•       
•        Munkahelyi kommunikáció (10070-12)
Munkahelyi kommunikáció (10070-12)
7.Kommunikáció alapjai tantárgy132óra/126óra*
* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezett képzés
7.1.A tantárgytanításának célja
Akommunikáció alapjai elméleti oktatásalapvető célja,hogyatanulók elsajátítsákakommunikáció különböző fajtáit,felismerjék azokat ésannak megfelelőenkezeljék.Legyenek tisztábanakommunikáció fontosságával,azügyfelekregyakorolt hatásának jelentőségével.Képessékell tenni atanulókat arra,hogy akommunikáció helyesmegválasztásával hatékonyanvégezzék munkájukat.
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmaitartalmak
Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.
7.3.Témakörök
7.3.1.Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett ésprotokollszabályok68óra/63óra
Akommunikáció fogalma,fajtái.A szóbeli ésírásbeli kommunikáció típusai.Anonverbáliskommunikáció.Akonfliktusok éskezelési módjaik.Akommunikáció folyamataésfajtái.Akommunikáció etikai ésprotokollszabályai.Azelektronikuskapcsolattartásalapvető szabályai (netikett).
7.3.2.Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, konfliktuskezelés64óra/63óra
Írásbeli ésszóbeli kommunikációjábanfokozottanügyel anyelvhelyességi és
nyelvhasználati szabályok betartására.Olvasott szakmai szöveg megértése.Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése.
Ahelyes beszédtechnikája.Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd).Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás.Anyelvhelyesség szóbeli ésírásbeli elemi,nyelvhasználati szabályok.
7.4.A képzés javasolthelyszíne (ajánlás)
8. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 128 óra/144 óra + 15 ÖGY*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
8.1. A tantárgy tanításának célja
Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgyalás “kellékeinek” megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
8.3. Témakörök
8.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY
Az Üzleti kommunikáció gyakorlat fajtái.
Üzleti nyelvi kultúra.
Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai.
A tárgyalás előkészítése, lebonyolítása. (ÖGY) 54
Tárgyalástechnika. (ÖGY)
A kommunikációs zavarok fajtái.
Tömegkommunikáció jellegzetességei.
8.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokoll 40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY
Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.
Az üzleti etikett szabályai.
Viselkedéskultúra alapszabályai.
Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei.
Telefonos kapcsolattartás. (ÖGY)
A közéleti megnyilvánulás fajtái.
8.3.3. A viselkedéskultúra szabályai 48 óra/48 óra + 5 óra ÖGY
A viselkedéskultúra alapszabályai.
Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.
Az irodai munka etikai szabályai.
A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel). (ÖGY)
A munkahelyi viselkedés alapnormái.
A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik.
Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai.
A személyiségfejlesztés lehetőségei.
Álláskeresési technikák
•       
•        Gazdálkodási alapfeladatok (10066-12)
Gazdálkodási alapfeladatok (10066-12)
9.Gazdasági alapismeretektantárgy 144 óra/144 óra*
* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezett képzés
9.1.A tantárgytanításának célja
A Gazdasági alapismeretek elméleti oktatásának alapvető célja,hogy atanulók elsajátítsák agazdasági alapfogalmakat,megértsék agazdaság működésimechanizmusát.Ismerjék apiaci folyamatokat,azok törvényszerűségeit.Legyenektisztábanapénzfunkcióival ésapénzforgalomfajtáival,ismerjéka magyar bankrendszerfelépítését.
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.
9.3.Témakörök és elemeik
9.3.1.Gazdaság alapelemei72óra/72 óra
A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösségfogalma.Agazdasági javak csoportosítása.A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági körforgás.Apiacfogalma,elemeiésműködése.A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; jellemzői.
A nemzetgazdaság ágazati szerkezete.
Atermelésitényezők fajtái,csoportosításuk.
Az állam szerepe a piacgazdaságban.
9.3.2.A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer45óra/45óra
Apénzfogalmaésfunkciói.A pénzforgalom fajtái, bizonylatai.A magyar bankrendszer.
Kétszintű bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe.Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők. Pénzintézetek fajtái,funkciói,szolgáltatásai.
Fizetési módok és technikák.
9.3.3.Gazdálkodási ismeretek27óra/27óra
Adók,támogatások fajtái,szerepe.Személyi jövedelemadó
Helyi adók
Vállalkozások adófizetési kötelezettségei.
Általános forgalmi adó.
Háztartás bevételei, kiadásai.
Háztartások pénzgazdálkodása, megtakarításai
10. Jogi ismeretek tantárgy 90 óra/90 óra *
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
10.1. A tantárgy tanításának célja
A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a jogi alapfogalmakat, a jogforrásokat, valamint a jogszabályi hierarchiát. Legyenek tisztában a közigazgatási eljárással, a munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségekkel. Biztonsággal kezeljék felhasználói szinten a jogszabályi nyelvezetet.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
10.3. Témakörök
10.3.1. A jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak 45 óra/45 óra
A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma.
Jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak, jogforrások.
A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői.
A jogképesség, cselekvőképesség fogalma.
Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek.
A magyar közjogi rendszer, önkormányzati rendszer felépítése.
Közigazgatási eljárás.
A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a jogképesség, cselekvőképesség fogalma.
Alapvető munkajogi szabályok.
Jogérvényesítés típusai.
A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői.
Alapvető munkajogi szabályok.
Jogérvényesítés.
Az Európai Unió legfontosabb szervei, feladatai.
Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai.
10.3.2. Szerződésfajták, szerződéskötés követelményei 45 óra/45óra
A szerződés fogalma, fajtái.
A szerződéskötés szabályai.
Szerződés fajtái, a szerződés főbb követelményei.
Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentáció fajtái.
Munkavégzésre vonatkozó jogi előírások csoportosítása.
Pályázati dokumentáció formai követelményei.
Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei
11. Vállalkozási ismeretek tantárgy 96 óra/108 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
11.1. A tantárgy tanításának célja
A Vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljon hozzá a piacgazdaság működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
11.3. Témakörök
11.3.1. Vállalkozási alapfogalmak 32 óra/36 óra
A vállakozás fogalma, céljai, a sikeres vállalkozás kritériumai, szervezeti formák ( Kft, Bt, Kkt, ZRt, NYRt, Alapítvány) 67
A gazdálkodó szervezetek sajátosságai.
Vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozás, adatszolgáltatási kötelezettségek, személyes és internetes cég alapításának lehetőségei.
A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai.
A vállalkozások megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos eljárások, adatszolgáltatási kötelezettségek
Okmányirodák és cégbíróság vállalkozással kapcsolatos feladataik.
Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatóságok.
Pályázati lehetőségek felkutatása: magyar és Európai Unió-s pályázatok elérhetősége.
Közbeszerzés alapfogalmai.
A közbeszerzési intézményrendszer, illetve a közbeszerzési eljárások résztvevői.
A közbeszerzési eljárások közös szabályai.
11.3.2. Vállalkozás működtetése 32óra/36 óra
A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség.
A gazdasági esemény fogalma és fajtái.
A könyvviteli számla.
A vállalkozások erőforrásai.
A vagyon fogalma, csoportosítása.
A vagyon összetételének sajátosságai a kereskedelmi vállalkozásoknál.
A vállalat eszközei.
A vállalat forrásai.
A számviteli törvény előírásai az adatokra és a csoportosításukra vonatkozóan.
Egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma.
Mérleg összeállítása.
Mérlegadatok értelmezése.
Következtetések levonása a gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és az alapvető gazdasági számítások elvégzése után.
Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján.
Az eredmény szerkezete.
Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete.
Az eredménykimutatás és a mérleg kapcsolata.
Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhasználása.
A gazdasági tevékenység elemzésének jelentősége.
11.3.3. Vállalkozás dokumentációja 32 óra/36 óra
Alapítással kapcsolatos dokumentáció. 68
Társasági szerződés.
Aláírási címpéldány.
Jogszabályon alapuló dokumentáció .
Működéssel kapcsolatos dokumentáció.
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.
Munkaügyi nyilvántartások.
Nyilvántartással kapcsolatos dokumentáció.
Személyi jövedelemadó nyilvántartások.
Járulékok elszámolásával kapcsolatos elszámolások
•       
•        Titkári ügyintézés (10073-12)
Titkári ügyintézés (10073-12)
12. Üzleti adminisztráció gyakorlat tantárgy 192 óra
12.1. A tantárgy tanításának célja
Az üzleti adminisztráció tantárgy gyakorlati oktatásának célja, megismertetni a tanulókat a mindennapi írott kommunikációban gyakran használt egyszerű iratok, valamint kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi – stilisztikai – fogalmazási, tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait, a levelezési alapfogalmak értelmezését, a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait. – különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a kereskedelmi iratokra.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
12.3. Témakörök
12.3.1. Az irodai adminisztráció alapjai 96 óra
Az irodai munka alapdokumentumai.
Az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos tennivalók.
Irodai munkafolyamatok szervezése.
Időbeosztás tervezése, szervezése.
A saját munka tervezése, a hatáskörbe tartozó munkafolyamatok szervezése.
Szervezi vezetője időbeosztását.
Ügyfélkapcsolati feladatok.
Az ügyfél- és partnerlisták kezelése.
Hivatalos kapcsolatok koordinálása a külső és belső partnerekkel.
Az ügyféladatbázis működtetése.
A szűrőfeladatok szabályai.
Szűrőfeladatok: az ügyfelek, partnerek rangsorolása.
A vezető által delegált feladatok ellátása.
Információs tájékoztató anyagok készítése.
Információk kérése és továbbítása a munkatársak számára. (információtovábbítás formái.)
Az irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés). 76
Az ellenőrzés, értékelés fázisai (önellenőrzési, ellenőrzési technikák, visszajelzés, értékelés).
Minőségbiztosítási, minőségirányítási előírások alkalmazása.
12.3.2. Iroda tárgyi feltételei, készletgazdálkodás 96 óra
Javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására.
Ügyviteli feladatok, jelentések készítése.
Számítógépes ügyviteli programcsomagok használata.
Gazdálkodás az irodai készletekkel.
Szervezeti utasítások nyilvántartása.
Eszköznyilvántartások vezetése.
Javaslattétel a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzéséhez.
Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat.
A munkaviszonnyal összefüggő iratok készítése, vezetése (munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságtervezet).
13. Ügyviteli ismeretek tantárgy 128 óra
13.1. A tantárgy tanításának célja
Az Ügyviteli ismeretek elmélet tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék az ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli renddel és annak fontosságával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.
Biztonsággal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető információk között, valamint az információkat képesek legyenek rendszerezni. Sajátítsák el a biztonságos irat és adatkezelés jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelését.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
13.3. Témakörök
13.3.1. Ügyviteli alapismeretek 32 óra
Ügyvitel fogalma, területei, ügyviteli alapfogalmak, ügyiratok csoportosítása.
Ügyvitelszervezés (tartalmi, formai követelmények).
Ügyviteli folyamat.
Ügyiratkezelés jogszabályi háttere.
Ügyviteli bizonylatok fajtái, felhasználási területük.
Iratkezelési szabályzat, irattári terv.
Ügyiratkezelés, hivatalos ügyiratok kezelése.
Ügyiratkezelés szervezete.
Ügyiratkezelés technológiája (manuális, számítógépes).
Ügyiratkezelés szakaszai.
Ügyiratok rendszerezésének szempontjai.
Minősített adatok fogalma, kezelésének szabályai.
13.3.2. Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend, programcsomag
32 óra
Ügyviteli folyamat, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában.
Ügyviteli rend kialakítása, szerepe.
Ügyiratok rendszerezéses, sorrendiség.
Iratkezelési segédeszközök (irattartók, dossziék, mappák).
Ügyviteli, ügyiratkezelési, készletgazdálkodási bizonylatok fajtái, felhasználási területük.
Irodai eszközök, készletgazdálkodás nyilvántartása.
Irodatechnikai eszközök alkalmazása.
Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása (levélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.).
Ügyviteli programok fajtái és alkalmazása.
Postázás, postai díjak.
Bélyegző, bélyegzőhasználat, nyilvántartás, tárolás.
Irattározás, speciális irattárak (mikrofilm, adattarolók, stb.).
Iratok selejtezése, selejtezési jegyzőkönyv.
13.3.3. Pénzügyi és számviteli előírások 32 óra
Bizonylatok fogalma, fajtái.
Valuta, deviza fogalma, jellemzői.
Készpénzforgalmi tevékenység fogalma, jellemzői.
Pénzkímélő eszközök fajtái.
Fizetési módok jellemzői.
Pénzügyi tranzakciók fajtái.
A vállalkozások alapításának, működtetésének adminisztratív feladatai.
Banki ügyintézés feladatai.
Adókötelezettséggel járó feladatok.
Vállalkozásfinanszírozási feladatok.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés.
Pénzforgalmi nyilvántartások.
Mérleg jellemzői, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás jellemzői.
Adó fogalma, fajtái, szerepe.
Adójogszabályok tartalmi elemei.
A vállalkozással kapcsolatos pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat.
Jogszabályok változásai (jogszabályfigyelés).
Utazási költségelszámolások.
Kiküldetési rendelvény.
Számviteli bizonylat fogalma. 80
Készpénzfizetési számla kiállításának szabályai.
Átutalásos számla kiállításának szabályai.
Visszáru kezelése.
A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatokat kiállítása.
13.3.4. Adózással kapcsolatos kötelezettségek 32 óra
Pénzkezelési szabályzat tartalmi, formai követelményei.
Általános forgalmi adó.
Beérkező számlák nyilvántartása.
Kimenő számlák nyilvántartása.
Társasági adó.
Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
Járulékok nyilvántartása.
Adózási határidők, bevallások határideje
•       
•        Rendezvény- és programszervezés (10072-12)
Rendezvény- és programszervezés (10072-12)
14. Rendezvény és program dokumentáció alapjai tantárgy 96 óra
14.1. A tantárgy tanításának célja
A rendezvény és program dokumentáció alapjai elméleti óra célja, hogy a hallgatók az alapvető rendezvényszervezési és konferencia – protokoll ismereteket sajátítsák el. Ismerjék meg és sajátítsák el a rendezvény szervezés forgatókönyv írását, tudjanak költséget tervezni, jártasak legyenek a rendezvény utómunkálataiban is.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor.
14.3. Témakörök
14.3.1. A Rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai 48 óra
Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben
A rendezvények, munkaprogramok fajtái.
Rendezvény típusai és sajátosságai.
Rendezvényszervezés fogalma.
Rendezvényszervezés alapelvei.
Rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában.
Rendezvény- és programszervezés fázisai, dokumentumai.
Rendezvények forgatókönyve.
A briefing célja tartalmi előírásai.
A vendéglátás protokollszabályai
Protokoll adatbázis.
Képviseleti rendezvények: Kiállítások, bemutatók, fogadások.
Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet).
Külső szakmai rendezvények (protokollesemény, tanulmányút).
Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények.
A helyszín és a környezetet előkészítése a vendégek fogadásához.
Szolgáltatások rendelése a rendezvényekhez.
A rendezvény tárgyi feltételeinek biztosítása.
Multimédás eszközök használata. (projektor, stb.)
Céges arculatelemek.
Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról.
A környezettudatosság szerepe, szempontjai a munka során.
A reklámajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepük. 88
A rendezvény utómunkálatai.
Vezető szakmai programjának előkészítése.
A vezető hivatalos útjának előkészítése (szolgálati/cégautó biztosítása, szolgáltatások rendelése).
14.3.2. A PR szerepe a gazdasági életben, célja, feladata 48 óra
A marketing alapjai.
Marketingkommunikációs eszközök fajtái, jellemzőik.
A marketingmix elemei, eszközei.
A reklám funkciói.
A PR szerepe a gazdasági életben.
A PR célja, feladata.
A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei.
Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése.
Kutatási terv, kutatási jelentés.
Kérdéstípusok.
Kérdőívszerkesztés.
Piackutatási módszerek. (primer, szekunder)
A marketing és piackutatás kapcsolata
15. Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban tantárgy 192 óra
15.1. A tantárgy tanításának célja
A rendezvény és program dokumentáció gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a különböző rendezvények megszervezésében közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. A tanulók képesek legyenek önállóan forgatókönyvet készíteni. Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Képesek legyenek a lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény értékelésére, a tapasztalatok összegzésére.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor.
15.3. Témakörök
15.3.1. Rendezvények forgatókönyvének elkészítése 96 óra
Forgatókönyv készítése.
Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései.
A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai.
A rendezvények, munkaprogramok fajtái.
A programszervezés fázisai, dokumentumai.
Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás.
Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet).
Külső szakmai rendezvények szervezése (protokollesemény, tanulmányút).
Kapcsolatottartás a médiával.
Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása.
15.3.2. Költségkalkuláció készítés, programokhoz, rendezvényekhez 96 óra
Projektköltségvetés.
A projektköltségvetés elemei.
A projektköltségvetés összeállítása. (Gantt-diagram szerepe)
Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása. 91
Költségkalkuláció készítése programokhoz.
Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja.
Árajánlat készítése, árajánlat kérése.
Szerződéskötés vállakozásokkal , a szerződéskötés menete.
Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok.
A számlakiegyenlítés módjai
•       
•        Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven (10071-12)
Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven (10071-12)
16. Hivatali protokoll ismeretek tantárgy 80 óra
16.1. A tantárgy tanításának célja
A hivatali protokoll ismeretek elméleti tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal az alapvető etikett, protokoll és illemszabályokat. A tanulók legyenek képesek alkalmazási szinten elsajátítani az üzleti és hivatali protokoll szabályait, valamint az eltérő kultúrák sajátosságaiból adódó különbségek jellemzőit.
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
16.3. Témakörök
16.3.1. Üzleti kommunikáció szabályai 40óra
Etikett és protokoll alapismeretek.
Viselkedés technikák, testbeszéd.
Névjegyhasználat szabályai.
Tárgyalástechnikák fajtái, jellemzőik.
Beszédtechnika és retorika.
A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus.
Munkahelyi protokoll és a megjelenés-kultúrája.
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai.
Kellemetlenségek, konfliktusok kezelése, bocsánatkérés.
Konfliktuskezelési technikák.
Ügyfél-elégedettségi mérés technikái.
Munkahelyi rendezvények protokollja.
Nemzetközi protokoll sajátosságai.
Eltérő kultúrákból adódó különbségek.
Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban.
16.3.2. Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban 40 óra
A kommunikáció fogalma.
A verbális kommunikáció.
A nyelv és a beszéd.
Az artikuláció, hangerő, hanglejtés, hangszín. 98
A beszéd sebessége, szünetek típusai.
A nyelv és az írás.
A nem verbális kommunikáció.
Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban.
A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, követelményei.
Gesztus, mimika, tekintet.
A testmozdulatok, a testtartás.
Személyközi távolságtartás.
A kulturális jelzések.
Kommunikációs csatornák.
Egyirányú kommunikációs helyzetek (előadás, közlés, stb.).
Kétirányú kommunikáció – visszacsatolás.
17. Szakmai idegen nyelvgyakorlat tantárgy 224 óra
17.1. A tantárgy tanításának célja
Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására.
Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenk meg a hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával.
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.
17.3. Témakörök
17.3.1. Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken 112 óra
Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása.
A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.
A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.
Szakmai szókincs jellemzői, bővítése.
Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei.
Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.
A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai.
17.3.2. Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven 112 óra
Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven.
Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.
Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok.
Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven.
Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően.
Íráskészség feladatok – motivációs levél írása.
Telekommunikációs eszközök.
Telefonbeszélgetések szabályai. 101
Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái.
Hivatalos levelek fajtái.
Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek.
Levelezés hagyományos és digitális formában.
Szerződések fordítása idegen nyelven.
Üzleti levelek formai követelményei.
Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven.
A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai.
A szervezet bemutatásának módjai.
•       
Betölthető foglalkozások: Titkár(nő); Általános irodai adminisztrátor; Gépíró és szövegszerkesztő; Adatrögzítő, kódoló; Humánpolitikai adminisztrátor; Irodai szakmai irányító, felügyelő; Személyi asszisztens


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése