2019. április 24., szerda

Vietórisz József emlékére

Született; Nyíregyháza, 1868 április 27   Meghalt;Nyíregyháza, 1954 december 6.


Hiába küzd rendíthetetlen,
   S uralkodik győzelmesen:
Elvész a nép, ha műveletlen,
   S meg nem marad még híre sem.
Az ősi fegyvert rozsda marja,
A hősök hamvát por takarja;
   De új életre kél nyomán
   A tiszta hit s a tudomány.

Hatvan évvel ezelõtt - 1942. március 18-án - Nyíregyházán a Szabolcsi Tanári Kör ülésén Turóczy Zoltán püspök Dr. Vietorisz Józsefnek aranydiplomát adott át, amelyet 50 éves tanári mûködése alkalmából a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem adományozott.

Dr. Vietorisz József 1868. április 27-én született Nyíregyházán õsrégi evangélikus családban. Édesapja két keze munkájával kereste meg a kenyerét. Elõbb csizmadia, majd szatócs volt. Tehetséges fiát Nyíregyházán az Evangélikus Gimnáziumba adta. Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen 1891-ben szerzett görög-latin szakos tanári oklevelet és doktorátust. 1891 óta tanított Nyíregyházán az Alma Materében, az Evangélikus Gimnáziumban 37 éven át. Az igazgatói tisztet is viselte 1914-1920 és 1926-1928 között. 1928-ban nyugdíjazása alkalmából címzetes tankerületi fõigazgatói címmel tüntették ki. Nem szakadt meg kapcsolata az iskolával: ellátta a felügyelõi tisztet. A harmincas-negyvenes években fiúunokái jártak a gimnáziumba. Én is éveken át ültem egy padban az egyik unokájával. Az õ társaságában jártam nagyapja Kis téri otthonában.

Már egyetemista korában írt tudományos dolgozatokat. Versei fõvárosi lapokban jelentek meg. Elsõ versei Giuseppé költeményei címmel adta ki. 1896-ban megírta a nyíregyházi Cassino történetét. Alapító tagja és tisztségviselõje lett az 1898-ban Nyíregyházán meg alakult Bessenyei Körnek.

1923-ban jelent meg az Orgonazúgás címû verseskötete. 1924-ben Senki Pál címen önéletírásos mûve látott napvilágot, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Nádasdy-díjjal tüntetett ki: 1930-ban adta ki Ars poetica mea címû tanulmányát. 1937-ben irodalmi munkásságának elismeréséül a Kisfaludy Társaság tagjai sorába meghívta. Utolsó mûve 1944-ben jelent meg Sóhajok hídján cím alatt. Igen jelentõs a fordítói tevékenysége. Fordította Horatius, Vergilius költeményeit. 50 éven át foglalkozott Vergilius Aeneisének teljes fordításával. Evangélikus szempontból a legfontosabb, hogy lefordította a teljes Tranosciust , amelyet a Luther Társaság 1935ben adott ki. Mindmáig ez az egyetlen teljes Tranoscius-fordítás.

Tranovsky György liptószentmiklósi lelkész 1636-ban adta ki Cythara sanctorum cím alatt 1084 ócseh nyelvû énekgyûjteményét. Latinosan ejtett nevérõl Tranosciusnak ismerjük ezt a vaskos, csatos énekeskönyvet, melyet õseink 1753-ban hoztak magukkal Szarvasról, Békéscsabáról, Mezõberénybõl. Kétszáz éven át használták.

1896-ban Nyíregyházán az elemi iskolákban megszûnt a tót nyelvû tanítás. Felnõtt egy olyan ifjúság, mely már nem tudta használni a Tranosciust. Bevezették a Dunántúli énekeskönyv használatát. Csakhogy ragaszkodtak õsi, szép énekeinkhez, mint például "Jézusom, Krisztusom és szerelmesem", amely a Tranosciusban volt található. Dr. Vietorisz József 1913-ban 58 Tranoscius éneket fordított le. Paulik János igazgató lelkész elõszavával Nyíregyházi Toldalék cím alatt csatolták a Dunántúli Énekeskönyvhöz. Ezek lettek a 600-on felüli számozású énekeink. Vietorisz József folytatta a Tranoscius fordítását és így született meg a teljes fordítás.

Mi, Kossuth-diákok Vietorisz József verses imáival kezdtük el és fejeztük be a tanítást. Ezeket már 1899 óta imádkozták eleink. A két nyolcsoros imádság az ellenõrzõ könyvecskénk fedõlapjának belsõ oldalára volt nyomtatva.

Dr. Vietorisz József 86 éves korában - 1954. december 8-án - halt meg Nyíregyházán, szülõvárosában. Ott is van eltemetve az Északi temetõben. A hálás utókor emléktáblával tiszteleg emlékének, amely a gimnázium nyugati falán, a templom felõli oldalon van elhelyezve.


     Szívem szerint

1.

   Embernek lenni véges gondolat,
Egy percnyi lét az örök végtelenben;
Felettünk égi titkok fátyla lebben,
   S leroskadunk a földi gond alatt.

   Fáj, ami jő, fáj, ami elhaladt;
Viaskodunk a sorsnak átka ellen,
Elcsüggedünk, s a meddő küzdelemben
   Kétségbe ejt a végső pillanat…

   Ember, ne bolygasd léted titkait!
A szenvedőből lesz amott a boldog;
   Csak hasson át az égi szikra itt:
Az élet minden kérdését megoldod.
Emeljen, hívjon, áldjon, lelkesítsen,
Hogy ok s cél, kezdet és vég egy: az Isten!

2.

   Magyarnak lenni büszke fájdalom;
Egy ősi nemzet fájó büszkesége
Sugárzik ezredéves messzeségbe
   S ma véres könnye mindent gyászba von.

   Az elbukottra nincsen irgalom.
Gyalázatunknak szégyenében égve
Némán kiált fel száz sebünk az égre:
   Milyen halál vár ránk e kínpadon?...
Ébredj, magyarság, lelkes öntudatra,
   Hadd tépjenek, csak meg ne szánjanak!
Készülj az áldott, boldog pillanatra:
   Bús éjszakában újra győz a nap;
Tegnap halál, ma küzdés, holnap élet
Zeng háladalt e nemzet Istenének!

3.

   Költőnek lenni boldog hivatás;
Érzések, eszmék csábító körében
Álomvilágban élni félig ébren:
   Édes zenébe olvadt színhatás.

   S ha megfogott a drága, szent varázs,
Alkotni vágyad bűvös ihletében
S elégni lelked perzselő hevében:
   Mámorba lendült sírva-vígadás…

Költő, ha benned égi szikra lángol,
   Nehéz időkben nemzeted felett
   Te légy az élő lelkiismeret:
Ragadd ki őt a csüggedés porából,
Bíztasd, hogy meg ne törjön a bilincsen,
S derült egéből ránk mosolyog az Isten!


Mikor én a Himnuszt hallgatom

Mikor én a Himnuszt hallgatom,
Nemzetemnek könyvét forgatom:
Mennyi fény és mennyi néma gyász,
Fölemel és ismét megaláz.

Isten adta nékünk ezt a hont,
Körülötte mesgyét maga vont;
Nem is hagyta pusztán, parlagon,
Megáldotta bőven, gazdagon.

Megáldotta földjét, emberét,
Győzelemre vitte fegyverét:
Harcos ősök, munkás unokák
Koszorúzták hazánk homlokát.

Dicsőség volt érte küzdenünk,
Letiportuk minden ellenünk;
Elmerengek multunk képein,
Szent örömbe fúlnak könnyeim.

Eltitkolnom őket nem lehet,
Megfürösztik izzó lelkemet;
Hálás szívvel, büszkén hirdetem:
Nincs olyan szép, mint te, nemzetem!

Mikor én a Himnuszt hallgatom,
Nemzetemnek sorsát siratom:
Mennyit küzdött, mennyit szenvedett,
Kimondani szóval nem lehet.

Végigjárva minden poklon át
Vérrel védte békés otthonát;
Vészben a harc mindig rá maradt,
Rajta ment át minden áradat.

S mikor nem jött senki ellene,
Megszállta az átok szelleme:
Mennyi testvér, mennyi vérrokon
Pusztult el a belső harcokon!

Büszke várból így lett sírhalom,
Diadalból kínzó fájdalom;
Büszkeségem többé nem lelem,
Keserű könny ül bús lelkemen.


Megrendíti egész valómat:
Gyászos sírba dőlünk maholnap,
És e nemzet senkit nem lel itt
Letörölni szégyen-könnyeit.

Mikor én a Himnuszt hallgatom,
Jövendőnknek titkát vallatom;
Mennyi kétség, mennyi csüggedés:
Lehet-e még boldog ébredés?

Elborongok sorsunk képein,
Leszárítom gyáva könnyeim;
Védekezik még a féreg is,
Perbe szállok még az Éggel is.

Isten, látod ősi bűneink,
De bizalmunk benned meg nem ing;
Lásd meg azt is, meddig tűrhetünk:
Bátorságnak lelkét add nekünk!

Meg nem értik a mi bánatunk,
Mit se ér, ha sírva vigadunk;
El ne fordítsd tőlünk arcodat,
Szét kell tépnünk már a láncokat.

Lázban égő lelkem felragyog:
Igazunkat veszni nem hagyod.
Boldoggá ha többé nem teszed:
Szánd meg, Isten, árva nemzeted!

A kereszt

Ó végtelen tökéletesség,
   Magasztos eszme: szent kereszt!
Megtörted Isten földi testét,
   Hogy bűneinket elfedezd.
Fölötted megnyílt égi kárpit,
   Alattad rombadőlt világ…
Valóban annak lelke járt itt,
   Ki értünk adta egy Fiát!


Vérrel pecsételt áldozatja
   A tépelődő szívbe nyit;
Boldog, ki néki tartogatja
   Titokban omló könnyeit.
Ha nem leszünk is vértanúk mi,
   Értsük meg ezt a szent jelet:
A föld porából mennybe jutni
Csak szenvedésen át lehet!


De jaj neked, ha puszta jelnél
   Nem több a drága, szent kereszt:
Rút szenvedélyek rabja lennél,
   Ki egyre támad, egyre veszt.
A gyűlölet, ha tettre válik,
   Átok, ha jognak véled is;
Nekünk szeretni kell halálig,
   Szeretni ellenünket is!S ne azt tekintsük ellenünknek,
   Ki bátran szembeszáll velünk:
Magunkra mérjük fegyverünket,
   Itt kell a bajt leküzdenünk!
Nem arra sújt az Úr haragja,
   Ki bűnösebb a többinél,
De aki gyáván megtagadja
   S áldott nevével visszaél!


Egész valónkkal, életünkkel
   Dicsőítsünk meg, szent kereszt;
Benned nekünk is vérzenünk kell,
   Hogy váltságunkat megszerezd!
Alázatosság köntösében
   Kell földi terhem hordanom,
És szüntelen csak arra néznem,
   Hogy szent a néma fájdalom!


Tisztább az erkölcs, szebb az élet,
   Megérhetőbb a földi lét,
Ha fölfelé tekint a lélek,
   Mert megtalálta Istenét.
Jöhetnek újra ezredévek,
   Multtá avulhat a jelen:
Az istenember szent jelének
   Hatalma véges-végtelen!

Én és az én házam…

Isten, ki mindenre örök törvényt szabtál,
Atyám,ki végtelen kegyelmet is adtál:
    Ma is mellém állván
    Fogadd forró hálám,
Mit zsoltáros lelkem hű áldozatul ad –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!


Mint valami rémes, fenyegető árnyak,
Mindenütt aggasztó, nehéz idők járnak:
    Féktelen hevében
    Minden bölcseségen
Úrrá lett a szörnyű, kegyetlen indulat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!


Minket is megráz az ítélet haragja;
S ha teljes épségben egy fészket se hagyna:
    Hittel, türelemmel
    Viselje az ember,
S ég felé vezesse minden sorsfordulat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!Ha elvettük a jót bőséges kezedbül,
A rosszat se vegyük zokon s nehezebbül;
    Te ígérted nekünk:
    Ha téged követünk,
Elvonul felőlünk a sötét borulat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!


És ha meg kell halnunk: inkább ma, mint holnap
Legyen vége minden földi fájdalomnak,
    Csak ne adj át minket
    Ádáz elleninknek!
Pokolba mutatnál kárhozatos utat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!


De ily napon, amely nem olyan, mint más nap,
Engedd meg, Uram, hogy örvendjünk egymásnak!
    Ne írd rovásunkra,
    Hogy megáll a munka,
S egész kicsi fészkünk gondtalanul mulat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat! –


S mert születésünktől fogva mindhalálig
Amit tőled kaptunk, mind javunkra válik:
    Ebben a szent hitben
    Tarts meg, Uram Isten,
Te, a változatlan, örök jóakarat –
Én és az én házam dícsérjük az Urat!

Hitvallásom

Hiszek egy Istenben, ki kezdettől fogva
   Élő, változatlan, örök akarat:
Úgy tekintek őrá, mint a végső okra,
   Kire megnyugvással bízom magamat.
Benne az egyetlen hatalmat imádom,
   Félelmes bár, tőle mégse rettegek;
Lényegében egy, de személyében három:
   E titokban sejtem üdvösségemet.

Mint Atya, az egész világmindenséget
   Teremti, fenntartja, kormányozza ő;
S ez az áldott munka sohase ér véget:
   Ami útnak indult, újra visszajő.
Nincs különbség abban, élünk-é, halunk-é,
   Boldogok vagyunk-e, avagy szenvedünk:
Mind övéi vagyunk, ő meg mindnyájunmké,
   Nem lehet ővele senki ellenünk.

Atyai mivolta igazságos törvényt
   Tart, hogy mindenekben szép összhang legyen;
Magam e törvénynek alávetem önként
   Bármilyen helyzetben biztos győzelem,
Mert mindent megtehet és mindenütt ott van,
   Mert mindent tud, amit csak érzek, gondolok,
És előtte semmi sem marad titokban,
   Mikor életemről számolni fogok.

Mint Fiú, a bűnös, bús emberiségnek
   Örök megváltója, elégtételünk;
Közbenjárása nyújt annyi segítséget,
   Hogy Urunknál egykor igazak legyünk.
Magát az igében ki is jelentette,
   Mikor miérettünk testbe öltözött:
Leszállt, hogy felvigyen a magas egekbe,
   S kegyelmet nyerjünk az angyalok között.


Fiúi mivoltát engedelmessége
   S példája mutatja teljes éltiben:
Jó erkölcsre tanít s helyes bölcseségre,
   Soha meg nem fárad, sohasem pihen.
Keresztet is hordoz, csúf halált is szenved,
   Feltámad, valóra váltja hitemet:
Ki fogja fel azt a végtelen szerelmet,
   Mellyel mindnyájunkat ennyire szeret?!Mint Lélek, a belém oltott égi szikra,
   Halhatatlanságom  drága záloga,
Ő az, aki agyam megvilágosítja,
   S bűnös tévelygésnek nem adja oda;
Ő az, aki szívem megvígasztalja,
   Hogy igám is édes, gyönyörű teher,
Bűntudatra ébreszt, s ölelgető karja,
   Pokol mélyéből is magához emel.

Lélek mivolta az anyaszentegyházban
   Testvérközösségre, békességre visz;
A szent keresztségben s a szent vacsorában
   Bocsánatot talál, aki benne hisz.
Szárnyat ad minden nagy, nemes gondolatnak,
   Hogy magasra törjön bátran, szabadon,
Téren is, időn is messze túlhaladhat,
   Nem gátolja semmi földi hatalom.

Az én hitvallásom nem ismer kétséget,
   Mindenkor csak biztat, sose hiteget:
Istenhez vezérlő út, igazság, élet,
   Emberséget érző lelkiismeret.
Ha nem kell pirulnom, nem hagyhat szégyenben
   Az engem is őrző, nyitott égi szem,
S ha hitem megtartom, ő is megtart engem:
   Ezt hiszem, mert tudom, s tudom, mert hiszem!


     Az élet útján.

Járjuk az életnek fáradságos útját,
   Nem tudva, nem kérdve: honnan és hová?
Vérzenek beléje, kik lihegve futják.
   S fáj a lelke, aki szebbnek álmodá;
És Ha ott a pályán néha meg-megállva
   Széttekint a vándor a bús, csüggedő:
Nem deríti arcát béke napsugára.
   Torzvonásra válik rajta a redő.

Mért e nagy tolongás, mért e nagy sietség?
   Mért e sok veríték s meddő küzdelem?
Mért viaskodik a jog s a kötelesség?
   Mért győz a hatalmas az erőtlenen?
Nincsen e betegnek soha gyógyulása?
   Nincsen a gyengének sehol fegyvere?
Munkája gyümölcsét, aki vet, ne lássa?
  S a hívő reményét kétség törje le?...

Nem! Ne zúgolódjál, lázadozó lélek,
   Vess számot magaddal, s csak magadra vess;
Érzed biztatását léted jobb felének:
   Igaz úton élni szép és érdemes!
S hogy hited kétségek meg ne ingathassák,
   Hallanod kell ezt a belső szózatot:
„Én vagyok az élet, az út, az igazság!”
   „Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok!”

Én vagyok az élet, amaz örök forrás,
   Melyből támadt minden, s melybe visszatér;
A halál félelme csúf istenkáromlás, -
   Új célokra hív majd újabb munkatér.
Mennél súlyosabbnak érzed a keresztet,
   Annál biztosabb az, amit vársz, remélsz;
Nincs egy hajszálad, mely valaha elveszhet:
   Élsz öröktől fogva, és örökre élsz!

Én vagyok az út, mely biztosan vezérel
   Mély titoknak látszó, messze cél felé:
Megtalálsz szívednek édes melegével,
   És jaj annak, aki szívét nem lelé!
Más ha sírt, s te mégis érzéketlen voltál,
   Más ha elesett, s te föl nem emeléd:
Hasztalan szivedben minden gazdag oltár,
   Könnye, áldozatja, vére – nem elég!


Én vagyok a tiszta igazságnak lelke,
   Szenvedőnek atyja, bűnnek ostora;
Boldog, aki vágyát s célját bennem lelte,
   Nem csalatkozott az, s nem is fog soha!
Egy szemernyi hitre várat építettél,
   S ebben igaz fényt nyer minden ismeret,
S többet ér tenéked minden ismeretnél
   Tudni, hogy veled van s megtart Istened!

Mért a fáradságtól mindjárt roskadoznod?
   Mért a kétkedéssel megkísértned Őt?
Mért a csüggedéssel tenmagad kinozod?
   Mért megállnod minden kis göröngy előtt?
Eszméid hatalmát, érdemed jutalmát
   Hogyha nem hiszed, kár értök küzdened;
És ha föl se vennéd végtelen kegyelmét,
   Eldobod magadtól üdvösségedet!

Nem kivánni mindent, inkább adni másnak,.
   Megbecsülni, amit sorsom juttatott,
Rajta lenni, hogy csak boldogságot lássak,.
   Új munkára várni minden új napot,
Örvendeni tudni az örvendezővel,
   Sírni a síróval, s teljes éltemen
Szép összhangban élni erővel, idővel –
   Ezt a lelki békét add meg, Istenem!

Az ifjúsághoz.


Hiába küzd rendíthetetlen,
   S uralkodik győzelmesen:
Elvész a nép, ha műveletlen,
   S meg nem marad még híre sem.
Az ősi fegyvert rozsda marja,
A hősök hamvát por takarja;
   De új életre kél nyomán
   A tiszta hit s a tudomány.

A tiszta hit létünk kovásza,
   Üdvösségünknek záloga;
A tudomány lelkünk fohásza,
   Mely öntudattal száll oda.
Mily áldás, hogyha összeférnek,
S mily átok, hogyha rossz testvérek!
   Egymással boldogítanak,
   Egymás nélkül üres szavak

Jöjj hát e helyre jó reményben.
   Hazám virága, ifjúság:
Áldott, ki jő az Úr nevében,
   S epeszti égő szomjuság.
Itt mindig tárt karok fogadnak,
Kincset s erőt gyűjthetsz magadnak,
   Kincset, élőt a sírban is,
S erőt, amely magasba visz.

A legfőbb nagyság, legfőbb jóság
   Nem lesz csupán csak sejtelem:
Mint eleven, fényes valóság
   Sugárzik által lelkeden;
Nem lesz a kezdet titkot rejtő,
Nem lesz a vég kétségbeejtő, -
   Az élet célja felderül,
   Ha őt vallod vezéredűl.

Feltárul itt a nagy természet
   Csodája mind elméd előtt,
S bizton, mert nyitott szemmel nézed
   A mindenütt ható erőt:
Föld méhe és menny boltozatja
Zárait mind lepattogtatja,
   S megtudod, hogy bár végtelen,
   Szolgánk lehet minden elem!

Feltárul itt: mit tett az ember
   Oly sok-sok ezredév alatt,
Hogy kézzel-ésszel, küzdelemmel
   Miért bukott, miért haladt.
A múltnak minden tanulsága
Kész fegyver új meg új tusára,
   S ha nincs meg ez a fegyvered,
Még tenmagad sem ismered.

Feltárul itt a szív világa.
   Mind, ami szép, jó és igaz.
Nemes lélek nemes virága:
   Testvériség, részvét, vigasz.
Költő dalában, bölcs szavában
Amennyi tűz, amennyi láng van.
   A tiszta erkölcs útjain
   Szebb, boldogabb hazába int.

Feltárul itt száz édes emlék,
   Mely e csodás földhöz tapad.
Bűvös nyelv zengi hő szerelmét,
   Mely feltámaszt halottakat,
Az őserénynek, ősi bűnnek
Példái mind szemedbe tűnnek,
   Egyik lesújt, másik emel. –
   De sohase csüggesszen el!

S feltárul itt a főigazság:
   Áldozz bár mindent, hogyha kell –
Tovább e hon csak a szabadság
   Küzdelmes útján juthat el.
Csak egy élet jó: érte élni,
Csak egy halál szép: harcra kélni
   Mindenkivel künn és belül,
   Ki rája törne hűtlenül.

Fel hát a méltó küzdelemre,
   Vértezd magad s álld meg helyed!
Mindannyiunk féltő szerelme
   Kíséri, óvja léptedet,
Oldd meg sarúd e szent küszöbnél,
S légy férfi majd, ha elköszöntél;
   Halld meg hívó s búcsúszavát:
   Szeresd e drága, szép hazát!

  A mi ünnepünk .

A mi ünnepünk ma nem diadalünnep,
Nem büszke tanúja boldogító üdvnek:
Szemünk lobogása, szívünk dobogása
Belefúl egy fájó, néma zokogásba.
Multunk és jövendőnk gyászfátyolba vonva
Mintha mindörökre kettészakadt volna,
Mefogytunk, megtörtünk, s nem segít az ég sem
Ennyi gyötrődésen, ennyi szenvedésen…

A mi szenvedésünk nem múló zivatar,
Nem viharfelhő, mely villámokat takar;
Úgy borúlt be az ég hirtelen felettünk:
Egyetlen csapásra mindent elvesztettünk.
Akármerre nézünk, bús romokat látunk,
Nincsen egy testvérünk, nincsen egy barátunk,
Szavunknak hitelét megrontja a gazság,
Mintha meghalt volna az örök igazság.

A mi igazságunk nem papirostörvény,
Nem nyelheti el a fenyegető örvény;
Vérünket áldoztuk, mert a haza kérte,
Ha bűnösek voltunk, meglakoltunk érte…
Hatalmi erővel elnyomhatnak minket,
Rabságban tarthatják sínylő véreinket:
Van Isten az égben, hogy földig alázza
Milliók önkényét milliók fohásza!

A mi imádságunk nem rebegő sóhaj,
Nem szavakba foglalt felpanaszkodó jaj:
Megkövült fájdalom egy nemzetnek arcán
Uram, ki ismerhetsz, mert mindentudó vagy,
Uram, ki segithetsz, mert mindentudó vagy,
Törd meg elleninknek öldöklő hatalmát,
Halld meg a magyarnak elszánt fogadalmát!


A mi fogadalmunk nem homokba vájt szók,
Nem percnyi hevülés, szalmalángnak látszó;
Ha eddig széthúztunk, egyesülünk végre
Jelen boldogságra, jövő dicsőségre
Istenfélelemben, törvénytiszteletben,
Mindent megbocsátó emberszeretetben,
És ahogy megtartjuk szent fogadalmunkat,
Úgy töltsed be rajtunk nagy megváltásunkat!


A mi megváltásunk nem lehet ajándék,
Nem is lehet meddő, puszta jámbor szándék;
Aki élni gyenge, aki halni gyáva:
Nem méltó az ember legszentebb jogára!
Élni akarsz? élj hát, de élj függetlenül,
Halni akarsz? halj meg, de szeplőtelenül!
Halld meg a szózatod, értsd is meg, magyarom,
S mondj rá igaz áment: akarom, akarom!
 

2019. április 22., hétfő

Hag sameah חוה פלדמן Happy Passover

 Pészach a csodával határos egyiptomi kivonulás, és megszabadulás emlékünnepe, amelyet a diaszpórában nyolc napon át tartunk. Első és utolsó két napja főünnep, a közte lévő négy nap félünnep.

Az ünnep négy neve egyben jelentőségét is fémjelzi:
1. Pészach (פסח), az “elkerülés ünnepe”, mert a Tóra szerint a csapás “elkerülte” a zsidó házakat.

2. Hág HáMácot (חג המצות), a kovásztalan kenyér ünnepe. Emlékezve a történelmi eseményre, amikor őseink sietve hagyták el Egyiptomot, s nem volt elég idő a tészta megkelésére. Maga a mácá (népiesen macesz) szó kovásztalan kenyeret jelent. Ennek tésztájába sütés előtt vízen kívül mást nem lehet tenni. Nyolc napig – az egész ünnep alatt – csak kovásztalant eszünk.

3. Hág HáÁviv (חג האביב), a tavasz ünnepe.

4. Zmán Héruténu (זמן חירותנו), a szabadság ünnepe. Évszázadokon keresztül rabszolgasorban szenvedtek őseink Egyiptomban. Ám Isten meghallgatta Izrael gyermekeinek jajkiáltását. Mózes személyében olyan vezető támadt, aki a tömeg élére állva kivezette az embereket a szolgaságból. Ez az esemény mélyen belevésődött a közösségi emlékezetbe, a családi és a templomi életbe egyaránt.

Az első két nap estjén kerül sor a Széder esti vacsorára, mely az ünnep legközpontibb eleme.
Az ünnepet köszöntő este legfontosabb célja ugyanis az, hogy a családfő elmesélje gyermekeinek az ősi megszabadulás történetét, hogy továbbadja a hagyományt. Mindenki érezze úgy magát, mintha ő maga szabadult volna ki Egyiptomból.
“…mert erős kézzel kivezetett az Örökkévaló Egyiptomból!”
“כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יהוה מִמִּצְרָיִם”

A széder szó (סֵדֶר) jelentése: rend. Az est házigazdája ugyanis meghatározott rendben vezeti le az estét.

sederastA széder este szerkezete sorrendben a következő:
KÁDÉS: Ünnepet köszöntő ima.

URHÁC: A házigazda kézmosása (ennek főképp tisztasági oka van). KÁRPÁSZ: A zöldséget (salátát, piros retket) sós vízbe mártva fogyasztjuk el. (A sós víz azokra a könnyekre emlékeztet, amelyeket őseink hullajtottak az egyiptomi szolgaság idején.)

JÁHÁC: A középső mácá kettétörése. (A házigazda ezt kendőbe csomagolja és “eldugja”. Amikor a vacsora előtt a családfő vagy a széder levezetője ismét kezet most, a gyerekek “elcsenik”, s csak ajándék fejében adják azt vissza. A széder estet ugyanis addig nem lehet befejezni, amíg abból nem esznek, amíg ez a maceszdarab elő nem kerül. Ezt nevezik Áfikomán-nak.)

MÁGID: A gyerek négy kérdést tesz föl édesapjának. MÁ NISTÁNÁ (מַה נִּשְּׁתַּנָה): Miben különbözik ez az éjszaka a többitől? A szülő válaszában elmeséli – hagyományos magyarázatokkal fűszerezve – az egyiptomi csodás megszabadulás történetét: ÁVÁDIM HÁJINU (עֲבָדִים הָיִינוּ): Szolgák voltunk Egyiptomban …

RÁHCÁ: Étkezés előtti kézmosás.

MOCI-MÁCÁ: Áldást mondanak a maceszra. Ilyenkor esznek belőle először.

MÁROR: Keserű fű, általában torma, amelyet azért eszünk, hogy a rabszolgasors keserűségét felidézzük.

KORÉH: Két macesz közé tormát teszünk, s úgy esszük. (Emlékezésül a hajdan volt jeruzsálemi Szentélyre.)

SULCHÁN ARUCH: Terített asztal. A vacsorát kemény tojással kezdjük. CÁFUN: A “megtalált” áfikomán-t megkóstolják.

BÉRÁH: Étkezés utáni ima.

HÁLÉL: Hálaadó zsoltárokat mondunk.

NIRCÁ: Kedves, játékos ünnepi dalok következnek befejezésül.

A Haggáda állandóan visszatérő motívuma a négyes szám: négy pohár borból iszunk; a széder tálon négy alkalmi étel van: sült hús, főtt tojás, kovásztalan kenyér és keserű gyökér.

A széder tálon mindezeken kívül még kárpász: zöldség, hároszet: almából, fahéjból, dióból, borból álló keverék, valamint sós víz is található.

vacsipesachKovásztalan kenyeret azért eszünk, mert ezt vitték magukkal őseink Egyiptomból. Sietve kellett távozniuk: nem volt idejük a tészta kelesztésére. A hároszet a vályogból gyúrt téglákra emlékeztet, amelyekkel őseink rabszolgaként dolgoztak. A sós víz a könnyeket idézi.

A szédert levezető házigazda hangosan olvassa a Haggádát, s a többiek vele éneklik a melódiákat. Az egész szertartás célja az, hogy érdeklődést keltsen a gyermekekben, s figyeljenek a Haggáda szövegére, az apa magyarázataira, s hogy a szokatlan szertartások láttán kérdezzenek, illetve a házigazda feleljen nekik.

Boldog Pészachot kívánunk mindenkinek! חג פסח שמח

2019. április 17., szerda

PC hibaelhárítás

Régebbi számítógépek lassúságának oka lehet például a kevés belső memória (RAM), ugyanis az új szoftverek többet igényelnek belőle. Ha csak ez a gond, akkor új memóriamodul vásárlásával ez hamar (és elég olcsón) orvosolható. A korosabb alaplapoknál előfordul, hogy bizonyos típusú memóriákat nem ismernek fel, ezért a legjobb, ha erről előre tájékozódunk (régi típusok: SD, DDR, újabbak: DDR2, DDR3). Érdekes módon a régi fajta RAM a drágább. Ha már nincs üres RAM-foglalat az alaplapon, érdemes a régi, kisebb memóriákat nagyobbra cserélni. A gép lassulásának oka lehet az is, hogy idővel a sok program lelassítja a komputert. Ezért érdemes félévente tisztogatni a gépen, és eltávolítani a felesleges, nem használt szoftvereket. Fontos, hogy ez ne egyszerű törlést, hanem úgynevezett uninstallálást jelentsen, ugyanis a szoftver összes eleme csak így tűnik el a gépről. Ezt a Windows XP esetében a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult/Programok telepítése és törlése pontból tehetjük meg. Bár a Windows megadja, hogy az adott programot mikor használtuk utoljára, ebben ne bízzunk meg. Csak olyan szoftvert töröljünk, amelyet valóban nem használunk! Ha régi számítógépünk van, amelyen már a Windows operációs rendszer is lassan fut, akkor a legegyszerűbb megjelenítési hatásokat kiválasztva erőforrásokat szabadíthatunk fel. Ezt Windows XP esetében a Beállítások/Vezérlőpult/Teljesítmény karbantartása/Megjelenítési hatások beállítása menüpontban tehetjük meg, ahol válasszuk a Legjobb teljesítmény opciót. Megelőzés: Rendszeresen töröljük számítógépünkről a nem használt szoftvereket!2. Sípoló hang bekapcsoláskor HA A SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA után hosszú sípoló hangot hallunk, minden bizonnyal rossz a memória. Ilyenkor nem kell azonnal a legroszszabbra gondolni, előfordulhat ugyanis, hogy a jelenséget csupán érintkezési hiba okozza. Hiba elhárítása:  Ennek kiderítése érdekében vegyük ki, majd helyezzük vissza a memóriamodulokat. A memóriákat könnyű megismerni, vékony lapocskák, amelyeket fülek rögzítenek az alaplapra. Visszahelyezésnél ügyeljünk arra, hogy a rögzítő fülek mindkét oldalon visszapattanjanak a helyükre. Ezután indítsuk újra a gépünket. Ha a sípolás elmarad, szerencsésneknos új memóriát kell vásárolni. Amennyiben több modul van a gépünkben, próbáljuk ki őket külön-külön, ezzel kiderítjük, melyik okozta a hibát, majd a jó darabbal tovább használhatjuk a gépet. A PC persze némileg lassabb lesz, de az új példány beszerzéséig legalább dolgozhatunk.
Megelőzés: 
Lehetőleg márkás, jó minőségű belső memóriát (RAM) vásároljunk. . Hibás letöltés, tömörítés
A MEMÓRIAMODULOK meghibásodása nem mindig jelenti azt, hogy teljesen tönkremennek. A sérült modulok okozhatnak rejtett hibákat. Erre utal, ha az internetről letöltött fájlok sérültek, vagy egy több részből álló, tömörített állomány kicsomagolásakor minden próbálkozásnál más-más darabot jelez hibásnak a program. Ekkor többnyire a memória a ludas, erről könnyen megbizonyosodhatunk. 
Hiba elhárítása: 
Be kell szereznünk a memtest86 nevű, ingyenes diagnosztikai szoftvert. Az apró szoftvert egy flopira vagy CD-re kell felírni, majd arról indítani (bootolni) a számítógépet. Ha ez nem megy magától, akkor szükséges némi szakismeret (lásd Hasznos kifejezések közt, a bootolás címszónál). A gép indulásakor az operációs rendszer helyett a memtest86 fog elindulni, és elvégzi a vizsgálatot. A művelet - a gépben levő memória mennyiségétől függően - hosszabb-rövidebb ideig tart, majd a művelet végeztével a jelentésben látjuk is a hiba okát, amit a modul cseréjével orvosolhatunk.
Megelőzés: 
Lehetőleg márkás, jó minőségű belső memóriát (RAM) vásároljunk.
4. Hirtelen kikapcsol a gép
A SZÁMÍTÓGÉP VÁRATLAN kikapcsolásának oka leggyakrabban a túlmelegedés. A túlmelegedés okozta kikapcsolás általában akkor jelentkezik, amikor nagy teljesítményt igénylő programot futtatunk, például videót szerkesztünk, játszunk. Ekkor nem tudjuk azonnal ismét bekapcsolni a gépet, hanem pár percet várnunk kell, amíg lehűl, és ismét be tudjuk kapcsolni. Ez a jelenség egyértelműen túlmelegedésre utal. Megszüntetéséhez meg kell vizsgálnunk a processzorhűtőt.
Hiba elhárítása: 
Gyakori, hogy a beszívott por miatt teljesen eltömődtek a hűtőbordák rései, és takarítással elhárul a probléma. Ha már a hűtőt kitakarítjuk, érdemes a hővezető pasztát is kicserélnünk, mert az idő előrehaladásával az is öregszik, kiszárad,(A hővezető paszta olyan krémes anyag, amelyet a processzor és a hűtőborda közé kell felkenni. A paszta jelentősen javítja a hőleadást, így a hűtő hatásosabban működik.) Ezt a műveletet egyébként is ajánlott körülbelül félévente elvégezni. Az új pasztával 4-5 fokkal is csökkenhet a processzor hőmérséklete. A szükséges hővezetőpasztát bármelyik számítástechnikai boltban pár száz forintért beszerezhetjük, a csere pedig öt perc alatt kivitelezhető. Fontos, hogy aki még sosem csinálta, az ne kezdjen neki egyedül, kérjen segítséget! A művelet ugyan nem bonyolult, de egy óvatlan mozdulat a processzor halálát okozhatja. A magányos akció helyett inkább kérdezősködjünk ismerőseinktők, köztük biztosan akad, aki már csinált ilyet, és megmutatja a fogásokat. Ezután a jövőben már önállóan is biztonsággal elvégezhetjük a műveletet.
Megelőzés: 
Érdemes a ventillátorokat időnként takarítani, és a processzor hűtőjére felkent hűtőpasztát félévente újra kenni. Segít az is, ha számítógépünk környezetét rendszeresen takarítjuk, portalanítjuk.
5. Váratlanul újraindul a gép
NÉHA EGY ÚJ HARDVERELEM beépítésével annyira megnő gépünk energiaszükséglete, hogy azt a régi tápegység már nem bírja szuflával. Ekkor közbelép a tápegységet védő elektronika, és egyszerűen lekapcsol egy pillanatra, amitől a számítógép újraindul. Roszszabb esetben ez akár a tápegység vesztét is okozhatja.
Hiba elhárítása: 
A probléma megszüntetése érdekében erősebb, nagyobb teljesítményű tápegységet kell beszereznünk és beépíteni gépünkbe.
Megelőzés: 
Ugyanaz, mint a hiba elhárítása.
6. Kilép a gép a játékból
FELTÉTELEZVE, hogy a futatott szoftver eredeti, a probléma okozója minden bizonnyal a grafikus kártya lesz. Főként az olcsóbb VGA-kártyák jellemzője, hogy silányabb minőségű hűtéssel szerelik őket. Egy darabig persze hibátlanul működnek így is, ám idővel a beszívott por miatt könnyen beragadhat a ventilátoruk. A megnövekedett teljesítmény közben a hőtermelés is megnő, amit működőképes ventilátor hiányában a bordák már nem képesek elvezetni a grafikus magtól. Hogy ebből ne legyen nagyobb baj, a rendszer egyszerűen leállítja a játékot.
Hiba elhárítása: 
A jelenség túlzsúfolt gépházakban is felléphet, ahol a ventilátor látszólag jól üzemel. Ha ez az ok, akkor általában megoldódik a probléma azzal, ha levesszük a gép oldalát, szabad utat engedve a levegő áramlásának. Hoszszú távon persze nem túlzottan esztétikus, viszont próbaként ideális. Ha ezzel megoldódott a gond, akkor egy plusz ventilátor beiktatásával megszüntethetjük a bajt. Erre a célra szinte bármilyen számítástechnikai üzletben kapható ventilátor megfelel, az elhelyezéskor csak arra kell figyelni, nehogy egymás ellen dolgozzanak a már meglévőkkel.
Megelőzés: 
A számítógépet jól szellőző helyen tartsuk, és legyen benne elegendő ventilátor a levegő mozgatásához. Márkás számítógépeknél, minőségi gépházaknál ez általában nem jelenthet gondot.
7. Zajos a gép
A JELENSÉG ÖNMAGÁBAN eleinte csak zavaró, de hosszú távon nagyobb bajt is okozhat. Eleinte csak zajossá válik, de később a ventillátorok megszorulhatnak, ami túlmelegedést okoz. A megnőtt zajszintért az elöregedett, elkoszolódott ventilátorok a felelősek. Egy idő után még a legcsendesebb ventilátor csapágyazása is zajossá válik.
Hiba elhárítása: 
A zajossá vált, "csapágyas" (azaz csapágyhibás) ventillátort időben ki kell cserélni.
Megelőzés: 
Ez ellen sajnos nem tudunk tenni, előbb-utóbb bekövetkezik, ám a hiba bekövetkeztét jócskán kitolhatjuk a gép rendszeres takarításával. Sokan nem is gondolják, hogy a számítógép belsejében mennyi por képes felhalmozódni. Ez a finomszemcsés por idővel mindenhová bejut, és többek között a hűtők csapágyazását is tönkreteszi. Ajánlott legalább 1-2 havonta kinyitni a gépházat és kitakarítani. A takarítást legegyszerűbben sűrített levegővel végezhetjük, ami pillanatok alatt eltűnteti a nemkívánatos szennyeződést a PC belsejéből. Erre használhatunk porszívót (fújásra állítva), pumpás tisztító ecsetet, sűrített levegős palackot.
8. Sorozatos lemezírási/ olvasási hiba
AZ OPTIKAI (CD/DVD) MEGHAJTÓ leggyakoribb problémája, hogy hibásan ír vagy olvas. Okozhatja ezt többek kö-zött az elkoszolódott fej, a hibás alapanyag vagy a tönkrement meghajtó.
Hiba elhárítása: 
A CD/DVD írásakor fellépő sorozatos hibák esetén első lépésben próbáljuk megtisztítani a fejet. Ezt egy (erre a célra készült) apró sörtékkel ellátott optikai tisztítólemezzel tehetjük meg. A takarítólemez rendszeres használata csökkentheti a meghajtó élettartamát, ezért csak akkor használjuk, ha feltétlenül szükséges! Az elrontott írásért esetenként maga az alapanyag a felelős, ezért megpróbálkozhatunk másik lemezzel is. Ha ezek után is hibásan dolgozik a lemezíró - esetleg látszólag megírja a lemezt, de nem olvassa vissza azt -, akkor másik optikai meghajtót kell vásárolnunk.
Megelőzés: 
Csak tiszta és jó minőségű CD/DVD lemezeket használjunk.
9. Vibráló, pattogó monitor
HAGYOMÁNYOS katódsugárcsöves (CRT) monitorok tönkremenetelének legbiztosabb jele a vibráló, elhomályosodó kép, vagy a pattogó hang. A CRT monitor ugyan javítható, mégsem javasoljuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy az öregecske monitorok javítása csak ideigóráig segít, hosszabb élettartamra javítás után sem számíthatunk. Ezért, ha tehetjük, inkább vegyünk új képernyőt (lehetőleg lapos, úgynevezett TFT-monitort), hosszú távon mindenképpen jobban járunk ezzel.
Hiba elhárítása: 
A színek vibrálása nem feltétlenül jelzi a monitor meghibásodását. Okozhatja a kilazult monitorkábel és a grafikus kártya is. Mielőtt még szervizbe vinnénk a monitort, ellenőrizzük a kábelvégek megfelelő csatlakozását, és lehetőség szerint próbáljuk ki másik számítógéppel is a monitort.
Megelőzés: 
A monitorok idővel elöregszenek, ez ellen nincs mit tenni.
10. Kattogó merevlemez
AZ OLVASHATATLAN FÁJLOK, a Windows által jelzett hibás szektorok, valamint a gépből jövő fura kattogás a merevlemez (HDD) meghibásodásának jelei. Mivel az összes hardver közül a HDD hibája érinti legérzékenyebben a felhasználót, ezért ilyenkor rögtön kapcsoljuk ki a számítógépet, és a továbbiakban csak adatmentés céljából kapcsoljuk viszsza. A merevlemezen tárolt adatok védelmének legbiztosabb módja a rendszeres archiválás (lásd alább, a megelőzésnél), illetőleg RAID-tömb kialakítása. Ezek együttes alkalmazásával teljes biztonságban tudhatjuk adatainkat. Ennek híján sem kell végleg lemondani adatainkról, mivel több adatmentésre szakosodott cég létezik, amelyek extrém módon tönkrement HDD-ről is képesek visszaállítani adatainkat. Ezek a beavatkozások azonban több százezer forintba kerülhetnek. (A RAID-ről többet megtudhat Hasznos kifejezések c. keretes írásunkból.)
Hiba elhárítása: 
A merevlemez-meghajtót nem tudjuk megjavítani, így az adatok kimentése a legfontosabb feladat. Ha a lemez hallhatóan felpörög, leáll, majd ismét felpörög, ezt a tápkábel (belső áramvezeték) hibája is okozhatja. Állítsuk le és áramtalanítsuk a PC-t, majd egy másik, szabad tápkábelt dugjunk a HDD-be. Bár ez egyszerű művelet, ha még sose csináltuk, bízzuk hozzáértő ismerősre.
Megelőzés: 
Mivel a merevlemez meghibásodását nem lehet megelőzni, az adatok biztonsága érdekében ezért érdemes fontosa adatainkat rendszeresen archiválni (kiírni, elmenteni). Ezt tehetjük DVD-re, vagy másik merevlemezre.
11. Rendkívül lassan indul a gép
AKI NEM VÉGEZ rendszeresen szoftveres karbantartást a számítógépén, az idővel rendkívüli lassulást tapasztal. Ez odáig fajulhat, hogy 5-15 percig kell várnia, mire a gép elindul, és az egyes programok, ablakok is bosszantóan sokára nyílnak meg.
Hiba elhárítása: 
Lépjünk be a Start menübe, válasszuk a Programok/Kellékek/Rendszereszközök menüből ezt: Lemezkarbantartás. Itt válasszuk a C: meghajtót, és hagyjuk lefutni a kezdő műveletet (ez elsőre sokáig tarthat!), majd a következő ablakban pipáljuk ki az összes lehetőséget (kivéve ezt: Régi fájlok tömörítése). Utána kattintsunk az OK, majd az Igen gombokra. Hagyjuk lefutni a karbantartást (ez még tovább tarthat). Majd ugyanígy (Start, Programok/Kellékek/Rendszereszközök) hívjuk elő a Lemez töredezettségmentesítése nevű programot, de olyankor, amikor órákig nem akarunk a gépen dolgozni. Válasszuk ki a C: meghajtót, és indítsuk el a töredezettségmentesítést.
Megelőzés: 
Rendszeres lemezkarbantartás. Javasoljuk az ingyenes, magyar nyelvű CCleaner program heti egyszeri használatát (letöltés: www.honositomuhely.hu, balra fent a "Keresendő" ablakocskába írjuk be a program nevét). Hajtsuk végre vele a Cleaner és a Registry menüben lévő műveleteket (lásd Hasznos kifejezések). Ha módunk van rá, végezzünk deep registry scan-t is (erre alkalmas például a fizetős RegSupreme szoftver). Csak ezek után indítsuk el a registry töredezettségmentesítését, például ezzel az ingyenes programmal: Free Registry Defrag (letöltés: www.download.com, a Search: mellé írjuk a szoftver nevét, és Go!).
(A bemutatott hibák okai eltérhetnek a bemutatottaktól, lehet rejtett hiba, okozhatja szoftverprobléma, rossz beállítás stb.)
HASZNOS KIFEJEZÉSEK
Boot: betöltés, ennek sorrendje (tehát az, hogy mely eszközökről történjen) beállítható. Ehhez a régebbi gépeknél be kell lépni a BIOS-ba, és ott meghatároznunk azt. Újabb számítógépeknél már külön boot menü is van, amit a gép bekapcsolását követően általában az F12 gombbal hívhatunk elő. Itt kell kiválasztanunk, hogy melyik eszközről történjen az indulás, esetünkben CD-ről vagy flopiról. Az újabb rendszer előnye, hogy a sorrend megváltoztatása után - a kért módosításnak megfelelően - azonnal folytatódik a töltés, míg a régebbi BIOS-ban végrehajtott változtatás után újraindul a PC. A teszt lefuttatása után, állítsuk vissza elsődleges bootolási eszköznek a merevlemezt (HDD)
RAID (Redundant Array of Independent Disks): régi, bevált technológia, számos válfaja létezik. Általános felhasználásra, amikor a számítógépen lévő adatokat kell biztonságosan tárolni, a RAID 1-es változat kiépítése javasolt. Ez a módszer az adatok megkettőzésén alapul, ezért két merevlemezre van szükség. Adatainkat a merevlemezek párhuzamosan tárolják, így ha az egyik meghibásodik, akkor sem vesznek el. RAID kiépítésekor ajánlott egyforma merevlemezeket használni, ugyanis eltérő HDD-k esetén mindig a kisebb kapacitású, lassabb egység a meghatározó.
Registry: teljes nevén Windows Registry (rendszerleíró adatbázis). Ez tárolja az operációs rendszer (Windows), a programok és más fontos folyamatok adatait. Idővel sok elavult információ és egyéb "szemét" gyűlik össze benne, valamint töredezetté válik (sok kisebb részre tagozódik a merevlemezen). Karbantartása segíti a számítógép gyors és jó működését.

2019. április 8., hétfő