2011. február 15., kedd

A szemantikus web térhódítása

A XXI.századi Európa új kibernetikai koncepciója a WEB 3.0, ami az információszabadság új korszakát jelentheti az emberiség számára.
A kibernetika a szabályozás tudománya élő és nem élő rendszerekben. A jövőben a számítógépek nem csak tárolják, hanem tematikusan értelmezik is a tárolt információt. Ez nem tévesztendő össze a Web 2.0 koncepciójával, ami elvi formai szabályozást takar, míg a Web 3.0 paradigmaváltást hozhat a kibernetikában és a szemantikai feldolgozásban. A formális nyelvek elméletében a szemantika az adott formális nyelv szintaxisa által meghatározott szavak jelentését definiáló szabályok összessége. A szemantikus web egy tematikusan rendezett könyvtárhoz hasonlítható, míg a jelenlegi internet egy kaotikus rendezetlen könyvtár illúzióját kelti. A rendszerezés, szabályozást illetve szabványt feltételez és leíró meta-nyelvet, aminek segítségével megvalósítható az egységes strukturált rendszer az interneten. A számítógépek képesek digitalizálni, karaktert felismerni, felolvasni és most képesek lesznek értelmezni a formális nyelvi szabályok alapján a mondatokat, kifejezéseket. Az utóbbi években egyre exponenciálisabban nő a megosztott információk gigantikus halmaza. A jelenség az interneten megjelenő közösségi oldalak, az üzleti megoldások és a digitális csatornák elszaporodásával magyarázható. Az új technilógiának köszönhetően, bárhonnan és bármikor képesek leszünk gyors, megbízható és biztonságos hálózatokon keresztül hozzájutni a számunkra fontos digitális tartalomhoz. Ebben a az intelligens telefonok biztosítják az egyének számára a köldökzsinórt a nagytestvérhez az internethez. A sávszélességek nőnek az áraik drasztikusan csökkennek,az európai internet-használók nagy örömére.
Az új generációs internethasználat egyre elterjedtebb, egyre népszerűbb és nagy mértékben hozzájárul a digitális televíziózás világméretű elterjedéséhez. Az elindított fejlesztések és kezdeményezések ismeretében számíthatunk arra, hogy a telekommunikáció óriási változásokon megy át,mind a sávszélesség, mind a mobilitás tekintetében. Számos új eszköz jelenik meg a piacon,amik tovább egyszerűsítik a felhasználók dolgát, zökkenőmentessé téve az adatáramlást. Szédítő sebességgel nő a minőség és a mennyiség. Több milliárdra tehető az eszközök száma (internet of things), ami kapcsolódik a szupersztrádára. A hálózati infrastruktúra megváltozása és az eszközök számának növekedése az internet protocol megváltoztatását hozta magával. Nem elég az ipv4-architektúra, át kell állni az ipv6-ra. A radikális változtatás azért vált szükségessé, mert a kapcsolódáshoz használt eszközök saját ip-címet kapnak, és az eszközök száma elérheti a 4 milliárdot is. A Web 3.0 forradalmasítja majd a videokonferencia és a telepresence interaktív audiovizuális kommunikációt is. A Telepresence, mint megoldás, napjaink legfejlettebb interaktív, audiovizuális kommunikációs formája. A Telepresence megoldásokban együtt van a jelen modern High Definition videokonferencia technológiája. Így talán érthető, a Web 3.0 létjogosultsága az interneten.
A Se­man­tic Web célja, hogy a vi­lág­há­lón ta­lál­ha­tó te­mér­dek in­for­má­ció el­éré­sét egy­sze­rűb­bé, pon­to­sab­bá, ké­nyel­me­seb­bé tegye. A szá­mí­tó­gé­pek ne csak ol­vas­sák, hanem „ért­sék” is a web­la­pok tar­tal­mát. Az au­to­ma­ti­kus ér­tel­me­zés­hez a gép által fel­dol­goz­ha­tó me­ta­in­for­má­ci­ók­ra van szük­ség, va­la­mint olyan fo­gal­mi rend­sze­rek­re, ún. on­to­ló­gi­ák­ra, ame­lyek au­to­ma­ti­kus osz­tá­lyo­zást tesz­nek le­he­tő­vé. Nevezhetjük egyszerűen egy tezaurusznak, ami révén a fogalom jelentéstartalmt kap így ezek az új tech­no­ló­gi­ák egyre na­gyobb sze­re­pet kap­nak a szá­mí­tás­tech­ni­ka min­den­na­pi gya­kor­la­tá­ban is, pél­dá­ul a vál­la­la­ti adat- és tu­dás­bá­zi­sok ke­ze­lé­sé­ben is. Az al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­geknek csak a fantázia szab határt. A ke­re­ső­rend­sze­rekben, a tu­dás­rep­re­zen­tá­ci­ós munjkákban, a leíró lo­gi­kában, a lo­gi­kai prog­ra­mo­zásban egyaránt alékalmazható.
Irodalom:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/act_future_networks_internet_en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
http://www.labnol.org/internet/web-3-concepts-explained/8908/
http://www.businessweek.com/the_thread/blogspotting/archives/2006/10/web_30.html

Mai idézet: "...Nascentes morimur finisque ob origine pendet..."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése