2014. december 15., hétfő

Rövid SQL összefoglaló

 SELECT Ri1.A1, .. Rir.Ar
 FROM R1, .. , Rk
 WHERE ? ;

Ahol R1, .. , Rk : alaprelációk
 R.A    : R reláció A attribútuma
 ?    : DRC formula

A lekérdezéssel ekvivalens relációs algebrai kifejezés :

? Ri1.A1, .. Rir.Ar(??` (R1X .. XRk))

A kiértékelés menete a relációs algebrai kifejezés szerint történik.

Az attribútumok felsorolása helyetti * karakter az összeset helyettesesíti.

Pl.  - a negatív egyenlegű vásárlók neve
 SELECT Vnév
 FROM Vásárló
 WHERE Egyenleg<0 ;

 - azon szállítók neve, akik árujából Ló Béla rendelt már valaha
 SELECT Szállító.SzNév
 FROM Rendelés, Tétel, Szállító
 WHERE Rendelés.VNév='Ló Béla'
  AND Rendelés.Rsz=Tétel.Rsz
  AND Tétel.Termék=Szállító.Termék ;

Az egyedi attribútumok neve előtti minősítés elhagyható.
 A FROM utáni felsorolásban a relációknak alias nevet adhatunk.
 ...
 FROM Rendelés R, Tétel T, Szállító Sz
 ...

Az eredményben levő ismétlődések kiszűrése :
 SELECT DISTINCT .....

Feladat :
 - Azon vevők neve és címe, akik vásároltak egyszerre legalább 5  patareszelőt
 - Ló Béla által rendelt, 1200 piculánál olcsóbb termékek neve
 - Azon vásárlók neve és címe, akik egyenlege kisebb, mint Ló Béla  egyenlege

Speciális operátorok a WHERE klauzában

1. LIKE - összehasonlítás karakter-stringgel

<karakteres kifejezés> LIKE <minta>

Z betűvel kezdődő termékek listája
 SELECT Termék
 FROM Szállító
 WHERE Termék LIKE 'Z'
      OR Termék LIKE 'z' ;

A mintába tehető speciális karakterek :
 %  : tetszőleges számú karaktert helyettesíthet
 _   : egy karaktert helyettesíthet

2. IN, ANY, ALL  - Halmaz operátorok
Az összehasonlítás operandusaként szereplő halmazokat létrehozhatjuk felsorolással vagy belső SELECT utasítással (beágyazott select,
sub-query).

a., IN   - halmazba tartozás

Azon rendelések listája, amelyek tartalmaznak Nyerget, Zablát, Lókötőt
 SELECT Rsz
 FROM Tétel
 WHERE Termék IN ('Nyereg', 'Zabla', 'Lókötő')

Ló Béla által rendelt termékek listája
 SELECT DISTINCT Termék
 FROM Tétel
 WHERE Rsz IN
  ( SELECT Rsz
  FROM Rendelés
  WHERE VNév='Ló Béla'
  );

b., <kifejezés> ? ALL <halmaz> - a halmaz minden elemére történő         megkötés
 Jelentése : A ? ANY S   : (?X)(X?S ? A?X)

 <kifejezés> ? ANY <halmaz> - létezésre történő megkötés
 Jelentése : A ? ANY S   : (?X)(X?S ? A?X)

Pl. A legdrágább termék neve
 SELECT Termék
 FROM Szállító
 WHERE Ár > ALL
  ( SELECT Ár
  FROM Szállító
  );

Feladat :

- Azon vevők neve, akik rendeltek a legdrágább termékből
- Azon szállítók neve, akik szállítanak olyan terméket, amit a Nyerges Ktsz is szállít
- Azon vevők neve és címe, akik rendeltek olyan terméket, amit már Ló     Béla is rendelt
 

A beágyazott select

A beágyazott select általában nem tartalmazhat minden klauzát, csak
SELECT-FROM-WHERE felépítésű lekérdezés lehet.
Ha eredménye egy érték, akkor úgy kezelhetjük a külső lekérdezésben, mint egy konstanst.
Ha eredménye több érték (halmaz), akkor a halmazoperátorokkal kezelhetjük őket.

A beágyazott select fajtái :

 - független
 - korrelált

Ha független, akkor a kiértékeléskor először a belső lekérdezést értékeljük ki, aminek eredménye nem függ a külső lekérdezéstől.

Ha korrelált, akkor a belső lekérdezés eredménye függ a külső lekérdezéstől. Ez akkor jöhet létre, ha a belső lekérdezésben hivatkozunk a külső lekérdezésben szereplő valamely attribútumra.
Ekkor a külső lekérdezés FROM után szereplő relációinak minden sorára végrehajtódik a belső lekérdezés.

Pl.
 CSAPOLJA (Kocsma, Sör)
 SZERETI (Korhely, Sör)
 ODAJÁR (Korhely, Kocsma)

Azon korhelyek listája, akik látogatnak olyan kocsmát, ahol csapolnak olyan sört, amit szeret.

SELECT DISTINCT Szereti.Korhely
 FROM Szereti, Csapolja
 WHERE Szereti.Sör=Csapolja.Sör
 AND Csapolja.Kocsma IN
 ( SELECT Odajár.Kocsma
  FROM Odajár
  WHERE Odajár.Korhely=Szereti.Korhely
 );

Feladat :
- Azon korhelyek listája, akik látogatnak olyan kocsmát, ahol csapolnak olyan sört, amit szeret. - belső lekérdezés nélkül
- Hova menjen Ló Béla ? Azon kocsmák listája, ahol csapolnak olyan sört, amit Ló Béla szeret.
- Kiket listáz ki a következő lekérdezés ?
SELECT Korhely
 FROM Odajár
 WHERE Kocsma NOT IN
 ( SELECT Kocsma
 FROM Csapolja
 WHERE Sör IN
 ( SELECT Sör
  FROM Szereti
  WHERE Szereti.Korhely=Odajár.Korhely
 )
 );

Összesítő operátorok

Operátorok : AVG, COUNT, SUM, MIN, MAX
Szintaktika : aggr_op(<kifejezés>)
  aggr_op(DISTINCT <kifejezés>)

Pl. - A vásárlók egyenlegének átlaga
 SELECT AVG(Egyenleg)
 FROM Vásárló ;

   - A zablát gyártók száma
 SELECT COUNT(*) #ZablaGyártók
 FROM Szállító
 WHERE Termék = 'Zabla' ;

   - Azok száma, akik rendeltek már Nyerget
 SELECT COUNT(DISTINCT Rendelés.Vnév)
 FROM Rendelés, Tétel
 WHERE Tétel.Termék = 'Nyereg'
  AND Tétel.Rsz = Rendelés.Rsz ;

Az összesítő művelet a WHERE -el kiválasztott összes rekordra számítódik ki. Ebben az esetben az eredménylistában csak konstansok szerepelhetnek és összesítő operátorok.

Az összesítés elvégezhető csoportosítás alapján is :

 GROUP BY A1,A2, ... Ak

Két rekord akkor kerül egy csoportba az összesítéshez, ha A1, ... Ak attribútumaikban megegyeznek. Ezeknek az attribútumoknak az eredménylistában is szerepelniük kell, hogy az eredmény értelmezhető legyen.

Pl. - a termékek és azok átlagos árának listája
 SELECT Termék, AVG(Ár) Átlagár
 FROM Szállító
 GROUP BY Termék ;

A csoportokat is szűrhetjük a jellemzőik alapján :
 GROUP BY A1,A2, ... Ak
 HAVING ?

 ? : logikai kifejezés, amely a csoportokra értékelődik ki

Pl. - azon termékek neve, szállítóinak száma és átlagára, amelyet legalább ketten  szállítanak
 SELECT Termék, COUNT(*) Darab, AVG(Ár) Átlagár
 FROM Szállító
 GROUP BY Termék
 HAVING COUNT(*) > 1 ;

Pl. Azon korhelyek listája, akik csak olyan kocsmába járnak, ahol csapolnak olyan sört, amit szeret.
 SELECT Korhely
 FROM Szereti
 WHERE 0 =
  (SELECT Count (*)
  FROM Odajár
  WHERE Odajár.Korhely = Szereti.Korhely
  AND NOT Szereti.Sör = ANY
   ( SELECT Sör
   FROM Csapolja
   WHERE Csapolja.Kocsma=Odajár.Kocsma
   )
  ) ;

Feladat :
- Azon vásárlók száma, akik még nem rendeltek Lókötőt
- Lista a termékekről és azok számáról, akik már rendeltek belőle

Adatmódosítás

1. Új rekord beszúrása egy táblázatba

INSERT INTO R [(<oszloplista>)]
 VALUES (<értéklista>) ;

Ha nem adunk meg oszloplistát, akkor minden oszlopnak értéket kell adni, a definiálásnál megadott sorrend szerint.

Pl. -egy új vevő beszúrása, ismeretlen cím esetén
 INSERT INTO Vásárló (Vnév, Egyenleg)
 VALUES ('Kiss Béla', 0 ) ;

Egy táblázathoz hozzáfűzhetjük egy lekérdezés eredményét is, természetesen az oszlopok adattípusának figyelembevételével.

NYERGES (Termék, Ár) - A Nyerges KTSZ. árúinak adatait tartalmazó     létező táblázat

 INSERT INTO Nyerges
 SELECT Termék, Ár
  FROM Szállító
  WHERE SzNév='Nyerges KTSZ' ;

2. Rekord törlése táblázatból
 DELETE FROM R
 WHERE ? ;

Pl. - A 42-es nyerget tartalmazó rendelések törlése
 DELETE FROM Rendelés
 WHERE Rsz IN
 ( SELECT Rsz
  FROM Tétel
  WHERE Termék = 'Nyereg / 42'
 ) ;

3. Rekord módosítása a táblázatban

 UPDATE R
 SET <attr1=érték1>, .... , <attrn=értékn>
 WHERE ? ;

Pl. A nyerges KTSZ 10% -al leértékelte a termékeit

 UPDATE Szállító
 SET Ár=0.9*Ár
 WHERE SzNév='Nyerges KTSZ' ;
 

DDL utasítások az SQL -ben

1. Adatbázis létrehozása, törlése

A valós adatbázis-kezelő rendszereknél eltérő megoldás

DBASE IV : CREATE DATABASE <adatbázisnév> ;
  DROP DATABASE <adatbázisnév> ;

ORACLE :  mivel az adatbázis-kezelő rendszer a saját adminisztrációját is az   adatbázisban végzi, ezért installáláskor létre kell hozni.

2.a. Táblázat létrehozása

 CREATE TABLE R
 ( <attr1  Név1 Típus1 [constraint] > , ..... ) ;

Pl. - A Rendelés táblázat létrehozása

 CREATE TABLE Rendelés
 ( Rsz Number(6) PRIMARY KEY,
   Dátum Date ,
   Termék CHAR(20) NOT NULL
  ) ;

2.b. Táblázat törlése

 DROP TABLE R ;

4.a Látvány (VIEW) létrehozása

 CREATE VIEW V(A1,A2,....An) AS
 <lekérdezés> ;

V virtuális táblázat létrehozása. A látvány definícióját tárolja a rendszer, minden hivatkozáskor kiértékeli, tehát mindig az aktuális adatokat tartalmazza.

Pl. - A rendelések minden adatát tartalmazó látvány

 CREATE VIEW REN_TET(Név,Dátum,Termék,Mennyiség) AS
 SELECT Vnev, Dátum, Termék, Mennyiség
  FROM Rendelés, Tétel
  WHERE Rendelés.Rsz=Tétel.Rsz ;

Ha a látvány oszlopneveinek a SELECT eredménylistájának fejléce megfelelő, akkor nem szükséges megadni.
Definiálás után a látvány a lekérdezésekben úgy kezelhető, mint az alaptáblázatok.
Az adatmódosítás csak megkötésekkel lehetséges.

3.b. Látvány törlése

 DROP VIEW V ;

Látvány törlésekor az alaptáblázatok nem törlődnek.

Feladat

- A vásárlók nevét és az általuk leadott rendelések számát tartalmazó lista
- A vásárlók nevét és az általuk rendelt termékek értékét tartalmazó lista

Az SQL használata

- prompt (dBase IV SQL mode, SqlPlus ...)
- az adatbázis-kezelő rendszer segédprogramjaival (sqlquery, sqldba ...)
- saját programokból

Saját programból való használat

Relációs adatbázisban tárolt adatokat (is) használó, valamely gazdanyelven írt program. A program olyan Sql hívásokat tartalmaz, amely az adatbázist kezeli.
A program saját adatterülete és a relációs adatbázis közti adatcsere biztosított.

Gazdanyelv lehet : C , Pascal , Fortran, Ada ....

 ( prog.pc )   Sql hívások

  PRECOMPILER
 

 ( prog.c )   Sql library hívások
 

   COMPILER
 

 LOADER/LINKER      SQL Library
 

 ( prog )

Adatcsere a program és az adatbázis között :

 a., közös változókon keresztül, amelyek az Sql hívásokban konstansként    szerepelhetnek. Külön deklarációjuk van.
   Hivatkozás az sql utasításokban  -   :<változónév>

 EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION ;
  .......
 EXEC SQL END DECLARE SECTION ;

 b., kommunikációs területen keresztül
   Az adatbázis-kezelő üzenetei itt tárolódnak, kezelésére saját hibakezelő
   rutinok léteznek.

A végrehajtás ideje alapján megkülönböztethetünk :

 a., Azonnal végrehajtásra kerülő utasítás

 EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE S ;

 ahol S nem lekérdezés
    Pl.
 EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE
  INSERT INTO Rendeles
  VALUES (:rendsz, :nap , :nev) ;

 b., előkészítés után végrehajtásra kerülő utasítás

 EXEC SQL PREPARE U FROM  < S | :t > ;
  ....
 EXEC SQL EXECUTE U USING :a1, :a2 ..., :ak ;
 

 ahol  U - hivatkozás az utasításra
  S - SQL utasítás, EXECUTE végrehajtás esetén nem lehet     SELECT
  :t - karakteres változó, amely az utasítást mint string      tartalmazza. EXECUTE végrehajtás esetén nem lehet          SELECT
  :a1, :a2 ..., :ak : az utasításban használt változók listája

 Hatékony többször is végrehajtásra kerülő utasítások esetén, mert  ebben az esetben csak egyszer kell értelmezni az utasítást, míg  azonnali végrehajtás esetén minden alkalommal.

Lekérdezés (SELECT) beágyazott használata

A lekérdezés eredményére történő hivatkozás változók használatával történik.
A több eredménysort adó lekérdezések kezelése un. CURSOR -okon keresztül.
A cursor használatával "végig tudunk lépkedni" az eredmény sorain, az egyes sorok mezőit változókba beolvasni.

Használatának lépései :

1. EXEC SQL PREPARE U FROM  S ;

2. EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR U ;
3. EXEC SQL OPEN C ;
4. EXEC SQL WHENEVER NOTFOUND GOTO cimke ;
5. WHILE (1) {
 EXEC SQL FETCH C INTO :a1, ... ak;
 }
6. EXEC SQL CLOSE C ;

ahol
1. a lekérdezés előkészítése, S egy lekérdezés
2. a cursor deklarálása, C a cursor neve
3. a cursor megnyitása, a lekérdezés végrehajtása
4. a cursor kezeléséhez a "nincs több adat" deklarálása. Cursor vége esetén ugrás      a cimkére
5. az adatok ciklikus kiolvasására k mezős eredménylista esetén
6. a cursor bezárása
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése