2015. május 6., szerda

Könyvtárhasználati óra

Az óra célja:  Könyvtári információs rendszer
Mire jó ez nekünk?
A tanultak segítségével képesek leszünk tájékozódni a könyvtárban 


Alapfogalmak


Bibliográfiai tétel

A könyvtári információs rendszer központi eleme a bibliográfiai tétel. A katalogizálás során készül, a leírt dokumentumok bibliográfiai adatait, valamint egyéb adatokat tartalmaz. A számítógépes feldolgozásnál ezt bibliográfiai rekordnak nevezzük, amely a dokumentum formai és tartalmi adatait géppel olvasható formában, mezőkbe, almezőkbe rendezve tárolja. A bibliográfiai tételből létrehozott adatbázison keresztül valamennyi rekord, mutató és valamennyi modul kapcsolatban áll egymással. Ezért a könyvtári információs rendszer létrehozása csak egységes adatrendszerben történhet.

Katalógusok

A könyvtár állományát tartalmi és formai szempontból is feltárja a katalógus. A katalógus (legyen az hagyományos vagy gépi) bibliográfiai tételekből épül fel, amelyet kiegészítenek az utalótételek. Legfontosabb funkciója, hogy tájékoztasson a könyvtár állományáról.
A cédulakatalógus, mint hagyományos elem, még ma is megtalálható a könyvtárakban. A gépi adatbázisok még jelentős részüket nem dolgozták fel.

Integrált könyvtári rendszer

Az integrált könyvtári rendszerek a szolgáltatások fejlesztése felé orientálják a könyvtárakat. Az integrált rendszerek több modulból álló programcsomagok. A könyvtári információs rendszer bibliográfiai tétel alapú magját testesítik meg.
A rendszer használói három csoportba sorolhatók: olvasók, könyvtári dolgozók, informatikusok (pl. rendszergazda). Ez természetesen különböző jogosultságokat jelöl. A rendszer fontos tulajdonsága a többfeladatos működés. Ez azt jelenti, hogy egy időben többen több feladatot is végezhetnek, valamint a felhasználó egyszerre több feladaton is dolgozhat egy terminálon.
Integrált könyvtári rendszer
A könyvtári munkafolyamatok megfelelő modulokból álló számítógépes rendszere.

Szolgáltatások

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásai rendkívül sokrétűek, sokszínűek lehetnek az eligazítástól, tanácsadástól a különféle tájékoztatási szintekig. A szolgáltatások két legfontosabb csoportjának formáit a képen olvashatjuk. Az integrált könyvtári rendszerek kiszélesítik a szolgáltatások körét. Általános szolgáltatások: helyben használat, kölcsönzés, másolatszolgáltatás, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, adminisztráció (statisztikák).

Szolgáltatások felhasználása

Az információs rendszer szolgáltatásainak felhasználása a tanulásban kétoldalú lehetőség. A tanulók és a tanárok szempontjából egyaránt használhatók a rendszer szolgáltatásai. A felhasználás sokoldalú lehet a tanórákra való felkészüléstől a könyvtári órákon keresztül egészen a tananyagkészítés és-fejlesztés tevékenységéig.
Könyvtári információs rendszer
A bibliográfiai tétel áll a középpontjában, tartalmazza a könyvtár információs szolgáltatásait és az integrált könyvtári rendszer alkalmazását.
Könyvtári információs rendszerHagyományos katalógusok

Eszköztár:

Katalógusrendszer

A könyvtár katalógusrendszere szerteágazó képet mutat. Integrálja a hagyományos és elektronikus katalógusok szempontrendszerét. A képen látható szempontrendszer a legáltalánosabb felépítést tükrözi, de ezen kívül léteznek még speciális szempontok szerint rendezett katalógusok is, például a különgyűjteményekben. Az egyes katalógustípusok más-más feladatot látnak el.

Leíró katalógus

A leíró katalógus feladata a szerző és cím szerinti tájékoztatás. Formai jegyek alapján szerzői és cím szerinti betűrendben felsorolja a könyvtárban található dokumentumokat.

Tárgyszókatalógus

A tárgyszókatalógus feladata a tartalom szerinti tájékoztatás. Tartalmi jegyek alapján, a dokumentumokhoz rendelt tárgyszavak betűrendjében sorolja fel a könyvtárban található dokumentumokat.

Szakkatalógus

A szakkatalógus feladata szintén a tartalom szerinti tájékoztatás. A szakkatalógus ezt mesterséges, hierarchikus információkereső nyelv (ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás) segítségével valósítja meg. Tartalmi jegyek alapján, a dokumentumokhoz rendelt szakjelzetek hierarchikus sorrendjében sorolja fel a könyvtárban található dokumentumokat.

Katalógushasználat

A katalógushasználathoz tisztában kell lenni a könyvek legfontosabb adatainak lelőhelyével, illetve a katalóguscédula vagy a bibliográfiai rekord adatainak értelmezésével.
Katalógusrendszer Integrált könyvtári rendszer

 
Könyvtárautomatizálás

A könyvtárak állományát az eddigieknél jóval korszerűbben, nagyobb mélységben kell föltárni, az információkat gyorsabban kell eljuttatni a felhasználókhoz. Az integrált könyvtári rendszernek minden könyvtári munkafolyamatot automatizálnia kell, ami azonban esetenként jelentheti a megszokott hagyományos munkamenettől való elszakadást.
Könyvtárautomatizálás
Könyvtárak gépesítése, integrált könyvtári rendszerek alkalmazása.

Komplex feladatrendszer

Az integrált könyvtári rendszerek adatbázis-kezelője általában relációs adatbázis-kezelő szoftver. Az integrált könyvtári rendszerek adatbázis-kezelő rendszerének biztosítania kell az adatok tárolását, elérését, visszakereshetőségét, valamint a különböző könyvtári munkafolyamatok közötti átjárhatóságot és kapcsolatokat.

Könyvtári folyamatok gépesítése

Az integrált könyvtári rendszerek általában a következő modulokból állnak:
katalógus modul (OPAC)
gyarapító modul
katalogizáló modul
kölcsönzési modul
időszaki kiadványok modulja
OPAC
Nyilvános elérésű elektronikus katalógus, amelyben a felhasználó egy terminálon keresztül keres. Az Online Public Access Catalog a betűszava.

Szolgáltatások

A rendszerek többsége biztosítja a következő szolgáltatásokat: bibliográfiai feldolgozás, tartalmi feltárás, kivonatkészítés, űrlapos keresés, katalóguscédula nyomtatása, kiadványkészítés, felhasználó által definiálható statisztikák, adatbázis adminisztráció, olvasók nyilvántartása, beiratkozás, kölcsönzés, előjegyzés, felszólítás, visszavétel/hosszabbítás, díjak kezelése, SDI-szolgáltatás támogatása, SDI-igények nyilvántartása, keresőprofilok szerkesztése, előszerzeményezés, döntés a szerzeményezésről, megrendelés, rendeléskészítés, reklamálás, közvetlen beszerzés, vásárlási listák, érkeztetés, beérkezések kezelése, állományba vétel, állomány-nyilvántartás, leltározás.
SDI-szolgáltatás
Megrendelés alapján végzett rendszeres témafigyelés a legfrissebb szakirodalom köréből.
Integrált könyvtári rendszer Szolgáltatások

Eszköztár:Bibliográfiai adatok

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásai sokoldalúak. A cél a releváns információ szolgáltatása a felhasználó számára. A bibliográfiai tétel központú rendszer ezt elsősorban a bibliográfiai adatok gyors és pontos visszakereshetőségének biztosításával teszi lehetővé. A bibliográfiai adatok visszakeresésére a hagyományos és elektronikus katalógusok egyaránt alkalmasak. Így jut a felhasználó a különböző szolgáltatásokon keresztül (helyben használat, kölcsönzés stb.) a kívánt dokumentumokhoz.

Adatbázisok

Fontos szolgáltatás a távoli elérésű, internet használatához kötött adatbázisok elérése. A legtöbb könyvtár rendelkezik ilyen szolgáltatási lehetőséggel.

Adatbázisok

Ma már szinte minden könyvtár (még a legkisebbek többsége is) rendelkezik helyi hálózattal vagy legalább egy számítógéppel, amelyen lehetővé tudja tenni a helyi adatbázisok, CD-ROM adatbázisok és multimédiás alkalmazások használatát.

Folyóiratok

A nagy könyvtárak vagy a szakkönyvtárak esetében lehetőség van arra is, hogy térítéses adatbázisokat vegyünk igénybe. Így használhatjuk például az egyébként nehezen beszerezhető külföldi szakfolyóiratok jó részét.

Internet

Az internet használata jelentősen megnövelte az utóbbi időben a könyvtárak látogatóinak számát. Sokan csak ezért a lehetőségért látogatják a könyvtárakat. Eleinte nehéz feladatot jelentett a könyvtári internethasználat szabályozása, de ma már sokféle megoldás született az idő problémák és a „nemkívánatos” oldalak látogatásának kiküszöbölésére.

SDI-szolgáltatás

Nagyobb könyvtárak esetében lehetőség van SDI szolgáltatás igénylésére is. A szolgáltatás folyamatos témafigyelésen alapszik. A teljes SDI szolgáltatás biztosítása komoly kihívást jelent az intézményeknek.

Elektronikus levelezés

Az elektronikus levelezés nem kifejezetten a könyvtári rendszer szolgáltatása, de az internet használat mellett erre is lehetőség van. Leginkább egy „csatolt” szolgáltatásnak tekinthetjük, amely a könyvtárhasználók számára biztosított. Az elektronikus levelezésre azonban már sok közintézményben van lehetőség, ahol nyilvános terminálok vannak. Gondoljunk csak az eMagyarország pontokra.

Kölcsönzési tranzakciók

Az integrált könyvtári rendszerek egyik jelentősége a távoli tranzakciók lehetősége. Használatukkal lehetővé vált bizonyos kölcsönzési tranzakciók távoli lebonyolítása. Ilyenek a hosszabbítás, előjegyzés az olvasó részéről, vagy a felszólítás a könyvtár részéről.
Szolgáltatások  
Teszt:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése